• plan-training-61-1

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CompTIA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CompTIA) 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CompTIA) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

compTIAinsite1

compTIAinsite2

compTIAinsite3