• plan-training-61-1

สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมางานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

สำหรับนักศึกษา ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 

computer 22 23 feb 2018 insite