• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการหน่วยงานภายนอก

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 Disaster Prevention and Mitigation 2

Disaster Prevention and Mitigation 3

Disaster Prevention and Mitigation 4