• plan-training-61-1

ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน Webometrics

บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน Webometrics เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14)

meeting2

meeting3

meeting4

meeting5