• plan-training-61-1

โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของ mobile application

การพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของ mobile application

งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของ mobile application”
ภายใต้โครงการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับ Webometrics เพื่อให้บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถปรับข้อมูลเว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบของ mobile application ได้

S 31219718
โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6/2 ชั้น 6 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร