• plan-training-61-1

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กิจกรรมการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์/งานสารบรรณระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561