รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562

| ดูแบบเต็มจอ |


ลำดับ เลขที่สอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชุดข้อสอบ ห้องสอบ วันที่สอบ
1 A001 601620124 นายสราวุธ ทองคำ 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
2 A002 601121021 นางสาวแสงทิพย์ นิธิเมธา 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
3 A003 601121204 นายปรีชา รุ่งคีรี 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
4 A004 601120109 นางสาวกัญญ์สุดา จันทร์ต๊ะฟู 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
5 A005 601122024 นายปุญญพัฒน์ เจริญสุข 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
6 A006 601121007 นางสาวสุภาพร แซ่ลี 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
7 A007 601320706 นางสาวสุกัญญา ทองสุข 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
8 A008 601220319 นางสาวภูริตรา แก้วคำทูล 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
9 A009 601220303 นางสาวสุธิดา พรมทับ 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
10 A010 601220320 นางสาวถนอมจิต สิงห์แก้ว 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
11 A011 601121020 นางสาวกนกอร แซ่ว่าง 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
12 A012 601121016 นางสาวเบญจมาศ ดิษฐ์เจริญ 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
13 A013 601220306 นางสาวเบญจมาศ กมลกิตติกานนท์ 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
14 A014 601121010 นางสาววิภาวรรณ เทียมเมฆ 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
15 A015 601121023 นายธีรภัทร กุศลจิตร์ 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
16 A016 601520222 นางสาวสุกันยา ครุธแก้ว 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
17 A017 601121024 นางสาวกัลยารัตน์ อินเลิศ 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
18 A018 611321006 นางสาวอนุสรา สวยไธสงค์ 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
19 A019 601420518 นางสาวศิรินันท์ เงินนา 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
20 A020 601620137 นางสาวจิราพัชร พรมจีน 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
21 A021 601420517 นางสาวอุไลวรรณ พลแก้ว 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
22 A022 591121802 นางสาวอัษฎาพร สายรุ้ง 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
23 A023 591121905 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทร์สว่าง 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
24 A024 601720414 นางสาวสุภาวดี อินทพงษ์ 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
25 A025 601720418 นางสาวปราณี วิวาสุขุ 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
26 A026 601620101 นายฐิติพงศ์ พงษ์ดี 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
27 A027 601620136 นางสาวภัคจิรา เอี่ยมสอาด 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
28 A028 601420510 นางสาวรัชนี พันธ์โยศรี 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
29 A029 601420504 นางสาวกนกนิภา ก่วยจีน 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
30 A030 601220434 นางสาวธันยมัย โพธิ์ศรี 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
31 A031 601420531 นางสาวปริญญาพร ศรีสมบัติ 2 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
32 A032 611520121 นางสาววิภาดา สาทิพย์จันทร์ 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
33 A033 611220303 นางสาวสิรีธร นวพงษ์ภูษา 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
34 A034 611520122 นางสาวณัฐนันท์ยา วงษ์อ่อง 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
35 A035 611520115 นางสาวปวีณา ดารินทร์ 1 ห้องคอมฯ 4 25-Jul-62
1 A036 601520122 นายธำรงชัย ลายสันเทียะ 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
2 A037 611220331 นางสาววรรณนิดา เครือวัน 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
3 A038 601220431 นางสาวธนพร ภูครองทอง 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
4 A039 611220302 นางสาวสโรชา หลักหิน 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
5 A040 611520114 นางสาวจิรัชญา จันทร์เขียว 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
6 A041 601520119 นางสาวเพชรฉฎาพร ชาญเขตการ 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
7 A042 611520134 นางสาวสุภัทตรา ยังนุสสะ 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
8 A043 601520113 นางสาวปราณี สายทอง 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
9 A044 601220437 นายวีรยุทธ สีทอง 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
10 A045 601220420 นางสาวปิยธิดา คำแหงพล 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
11 A046 611220314 นายตรีทศ คำอินทร์ 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
12 A046 611220311 นางสาวธนัญชา นพเก้า 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
13 A048 601220430 นายอัครพล มีฉัตรี 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
14 A049 601320421 นางสาวเดือนหทัยรัตน์ รู้คุณ 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
15 A050 601620127 นายวัยธยา สระแก้ว 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
16 A051 601320410 นางสาววรรณวิศา บัวเภา 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
17 A052 601320425 นางสาวเกตุกมล ปิ่นมณี 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
18 A053 601220416 นางสาวแก้วใจ สุบรรณครุธ 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
19 A054 591220211 นางสาวภัทรวดี หลวงอินทร์ 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
20 A055 601120804 นางสาวสุภาพันธ์ ภูมิประสาท 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
21 A056 591220216 นางสาวประพิมพร จันทร์คง 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
22 A057 581220947 นายอดิศักดิ์ กอบธัญกิจ 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
23 A058 601120808 นางสาวอัญชลี อ่ำคูณ 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
24 A059 601220440 นางสาวเพ็ญนภา คำภิโร 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
25 A060 611220301 นายนวชนม์ ได้ลาภ 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
26 A061 601120703 นางสาวโสรยา อินบุญส่ง 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
27 A062 601120716 นางสาวกมลวรรณ พลแก้ว 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
28 A063 601120715 นายออมทรัพย์ ประสาทแก้ว 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
29 A064 601120724 นายมานัส สิงห์สถิตย์ 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
30 A065 611121617 นางสาวสุจิรา จันทร 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
31 A066 601520115 นางสาวนิตยา สายนวน 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
32 A067 581221028 นายกรวิชญ์ ณ หลวงพระบาง 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
33 A068 601220421 นายคมสันต์ ทินปาน 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
34 A069 611121620 นางสาวปานชีวา มลิวัลย์ 1 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
35 A070 601120803 นางสาวปวีณา คงเกิด 2 ห้องคอมฯ 5 25-Jul-62
1 A071 611220322 นายชาญยุทธ ชูแผ้ว 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
2 A072 611121605 นางสาวรมณี อินทพงษ์ 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
3 A073 601820105 นางสาวพินิจนันท์ ก้อนทอง 2 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
4 A074 611220320 นายจักรกฤษ หลาแก้ว 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
5 A075 601120806 นางสาวนุชจรีย์ นาจุ้ย 2 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
6 A076 601820113 นางสาวสุรีพร ขำจันทร์ 2 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
7 A077 601120827 นางสาวกัลยา กันทะวงษ์ 2 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
8 A078 601520102 นางสาวนันท์นภัส ขวัญเขียว 2 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
9 A079 601420103 นางสาวณัฐกานต์ กลิ่นมณฑา 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
10 A080 601420101 นางสาวญาณิศา นาเกตุ 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
11 A081 601420102 นางสาวโสริญา นารอด 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
12 A082 611320502 นางสาววัลญา ประทุม 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
13 A083 601820107 นายภัทรพล ย่อมไธสง 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
14 A084 601121009 นางสาวณัฐมล ยอดนวล 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
15 A085 601121026 นางสาวน้ำทิพย์ เหล่ากสิการ 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
16 A086 601121018 นางสาววันวิสาข์ สำราญรัตน์ 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
17 A087 611220119 นายรุ่งทิวา ตองเต 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
18 A088 611220315 นางสาวรวงข้าว ทองด้วง 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
19 A089 601121005 นางสาววิชชุลดา ยอดนิโรจน์ 2 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
20 A090 591220227 นางสาวพิตรานันท์ ทนทาน 2 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
21 A091 611220102 นางสาวรุ่งอรุณ ขุนพิลึก 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
22 A092 601320918 นายสุวิทย์ สุขจันทร์ 2 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
23 A093 611121606 นางสาวกมลลักษณ์ บุญอยู่ 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
24 A094 581820209 นายวัชรพงศ์ บุญเหมือน 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
25 A095 611121607 นางสาวสุวรรณา แย้มนุช 1 ห้องคอมฯ 6/1 25-Jul-62
1 A096 611220105 นางสาวมัสยา พลเชี่ยว 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
2 A097 601820126 นายณัฐวุฒิ มากเอี่ยม 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
3 A098 611220317 นางสาววาริน จำปาทอง 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
4 A099 611220103 นางสาววรสินา บุญน้อย 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
5 A100 611121028 นางสาววรารัตน์ นารอด 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
6 A101 611220326 นางสาวภัทราวดี บุญศรี 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
7 A102 601120821 นายบัณฑิต ลอยบัณฑิตย์ 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
8 A103 611121012 นางสาวเกวรี ปานคำ 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
9 A104 601520138 นางสาวสายรุ้ง ศิริรอง 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
10 A105 601121022 นางสาวณัฐพร คำเรือง 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
11 A106 601121518 นางสาวนิสากร ถมยา 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
12 A107 601121519 นางสาวจารุวรรณ คงสุข 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
13 A108 601121528 นางสาวปวีณา วงค์หมอ 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
14 A109 601620118 นางสาวณัฐริกา เทศยา 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
15 A110 601620110 นางสาวณัฐธยาน์ คล้ายสุทธิ์ 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
16 A111 591121228 นางสาววิไลวรรณ ฉายแสง 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
17 A112 611220310 นายนัปการ กำเนิด 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
18 A113 601120909 นางสาวทิพวรรณ สุขเกษม 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
19 A114 601120924 นางสาวสาวิตรี สีนวน 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
20 A115 601120809 นายภัทนพงษ์ อินพ่วง 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
21 A116 611121407 นางสาวฟ้าใส เข็มทอง 1 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
22 A117 601120930 นางสาวแพรเงิน อำนาจดี 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
23 A118 601120910 นายทิวา บุญส่ง 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
24 A119 611120808 นางสาวสุกัญญา สุ่มมาตย์ 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
25 A120 601820123 นายฐานุวัฒน์ กมลมาลย์ 2 ห้องคอมฯ 6/2 25-Jul-62
1 A121 601120927 นางสาวแพรทอง ก้อนคำ 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
2 A122 611220304 นางสาวกนิษฐา พงษ์เม่น 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
3 A123 601320708 นางสาวละอองทิพย์ หวังดี 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
4 A124 601320702 นายนิรัช แซ่ย้าง 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
5 A125 601620135 นางสาวกันยารัตน์ ช้างสุวรรณ 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
6 A126 601620145 นางสาวชลธิชา โสภา 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
7 A127 591220709 นายวีระพงษ์ สถาพร 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
8 A128 601120914 นายณัฐนัย รื่นรวย 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
9 A129 601120104 นางสาวกนกพร เถาวัลย์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
10 A130 601520206 นางสาวกิติวรรณ จั่นแก้ว 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
11 A131 601520208 นายวรัญชิต เขตร์ขัน 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
12 A132 591121307 นายธีรพงศ์ อินหล่ม 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
13 A133 591121322 นายสุรวุธ วงษ์งาม 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
14 A134 591121321 นายทัพพสาร เทศไธสง 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
15 A135 591121310 นายบุญดนัย คำขันตี 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
16 A136 591121326 นายพัฒนพงศ์ มะยมหิน 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
17 A137 591121317 นายนันทวัฒน์ เสียงประโคน 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
18 A138 611121419 นางสาวฐิติมา เนียมสุ่ม 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
19 A139 601520118 นางสาวชนก เอี่ยมอ่ำ 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
20 A140 591220708 นายอิศเรศ สนธิพงษ์ 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
21 A141 591121518 นางสาวกมลชนก คงนวล 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
22 A142 611220305 นางสาวสุภัสสร ช่างเงิน 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
23 A143 591220710 นายสงกรานต์ วัชรพิบูลย์ 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
24 A144 601220336 นางสาวสมสวย อุดมนิทัศน์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
25 A145 591121511 นางสาววัชราภรณ์ รัตนะ 2 ห้องคอมฯ 7/1 25-Jul-62
1 A146 611220313 นางสาวพรรณพลอย ศรีวิชัยจันทร์ 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
2 A147 601220302 นายธนบดี เทศพร 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
3 A148 611121421 นางสาวปิยฉัตร ปานทองคำ 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
4 A149 591720810 นายปฏิภาณ ชัยพิทักษ์ 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
5 A150 601520132 นางสาวฐิติพร อ่ำดอนกลอย 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
6 A151 601520110 นางสาวลูกน้ำ มูลสุข 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
7 A152 601820111 นางสาวฐิติกร ระโส 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
8 A153 601520205 นางสาวอารยา สามเอื้อย 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
9 A154 601121507 นางสาวปัณทารีย์ เฮียะหลง 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
10 A155 601121526 นางสาวปุษยา ต๊ะแปงปัน 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
11 A156 601121524 นางสาวพลอยไพลิน เครือแดง 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
12 A157 601520211 นางสาววรรณชนก ตันกูล 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
13 A158 601121523 นางสาวพชรวรรณ ศรีเดช 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
14 A159 611122008 นายคุณาธิป อินทร์แก้ว 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
15 A160 601121529 นางสาวญาดา ภู่จินดา 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
16 A161 601520218 นางสาวพรนภา แสงทอง 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
17 A162 601520212 นางสาวจิตรา บุญแสง 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
18 A163 601520233 นางสาวพรทิพย์ เอมโอษฐ 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
19 A164 611420519 นางสาวอพัฒชรา  เรืองวงษ์ 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
20 A165 601520214 นางสาวมณี บัวเผียน 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
21 A166 601520215 นางสาวรัตนาภรณ์ เพชรทูล 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
22 A167 601520213 นางสาวกัลนิกา มาน้อย 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
23 A168 601520216 นายธีรภัทร พัฒนะผล 2 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
24 A169 611121403 นางสาวอังศุุมาลี สารสิงห์ 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
25 A170 611121420 นางสาวกุลดา พิลึก 1 ห้องคอมฯ 7/2 25-Jul-62
1 A171 601220337 นางสาววิลาวรรณ ธรรมขันติพงษ์ 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
2 A172 601220340 นางสาวมัทนา ลุ่มร้อย 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
3 A173 601220324 นางสาวพรนิภา วราโภค 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
4 A174 611220319 นางสาวนัทธมน สุทธิแสงจันทร์ 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
5 A175 601120908 นายกัมพล วงษ์ตัน 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
6 A176 601220315 นางสาวนฤมล นวนทัด 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
7 A177 601220339 นางสาวจิตรลดา คำอิ่น 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
8 A178 601220307 นายรัตนะ แสงงาม 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
9 A179 611121513 นางสาวอมรรัตน์ กันทิละ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
10 A180 601420106 นางสาวฐิติกา ประดาพล 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
11 A181 611420103 นายวรัญญู สินทวีเสถียร 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
12 A182 601220902 นายดิถีวัฒน์ สมงาม 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
13 A183 601520230 นางสาวกิ่งกาญจน์ รักสิงห์ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
14 A184 591122003 นายคมกริช แย้มเอี่ยม 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
15 A185 611520137 นางสาวกัญญาลักษณ์ พรมอ้น 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
16 A186 611520139 นางสาวจันจิรา พุฒสี 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
17 A187 601220120 นางสาวอารียา รักกะพันธ์ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
18 A188 611520116 นางสาวศศินิภา อิ่มทอง 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
19 A189 601121611 นางสาววนิดา ชาบุญมี 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
20 A190 611121709 นางสาวสุพิชชา ปรางค์วิเศษ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
21 A191 611121718 นางสาวชฎาพร ตั้งตระกูล 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
22 A192 601120911 นายมนต์ไทย ลายมืองาม 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
23 A193 611121006 นางสาวนริศรา หะขุนทด 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
24 A194 611121015 นางสาวพัชรธิดา มหึเมือง 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
25 A195 611121009 นางสาวธนภรณ์ ปะตังทะสา 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
26 A196 611121031 นางสาวเบญจวรรณ นิลพักร์ 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
27 A197 611121010 นางสาวณัฐธิชา ช่วยเจริญสุข 1 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
28 A198 601320829 นางสาวกัลยรัตน์ ขำวงษ์ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
29 A199 601320819 นางสาววรางคณา ไกรกิจราษฎร์ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
30 A200 601320802 นางสาวสายธาร อินทพงษ์ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
31 A201 601320805 นางสาวพิมลมาศ หัวหนองหาร 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
32 A202 591122018 นายเมธา โอบอ้อม 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
33 A203 601120707 นางสาวกนกกาญน์ คงคล้าย 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
34 A204 611520112 นางสาวเสาร์แก้ว อาชานัยกิจ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
35 A205 611220606 นางสาวศิริพร จินดาคีรีกร 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
36 A206 601120719 นางสาววีริศรา เกียรติกมลเลิศ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
37 A207 601120717 นางสาวธันย์ชนก ยาดี 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
38 A208 601120721 นางสาวดารารัตน์ บุญดี 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
39 A209 601120718 นางสาวริชาวีร์ อินทพงษ์ 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
40 A210 601120706 นางสาวรพีพรรณ สวรรค์คีรีเขต 2 ห้องคอมฯ 8 25-Jul-62
1 A211 601820216 นางสาวอภิพิชญา บุตรโท 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
2 A212 601820221 นางสาวธิติมา ถมทอง 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
3 A213 601120711 นางสาวอณุรัตน์ ไม้แดง 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
4 A214 601820204 นายฉัตรชัย คำกมล 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
5 A215 601820201 นางสาวน้ำฝน วินัยธรรม 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
6 A216 601820229 นางสาวสุรีรัตน์ แซ่โซ้ง 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
7 A217 601820220 นางสาวธิติมา ทับทิม 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
8 A218 601820212 นางสาวปาริชาติ คำนินทร์ 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
9 A219 601820222 นายจักริน มากศรี 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
10 A220 601820211 นายกันตภณ แซ่หมี 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
11 A221 601820213 นางสาวนัฐติยาพร ยศทะ 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
12 A222 601120210 นางสาวมาธวี ศรีมาลา 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
13 A223 611120814 นายจรวรรธ สุโขไตรรัตน์ 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
14 A224 611120805 นายดนัย บุญญา 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
15 A225 611120815 นายอำนาจ จำปีทอง 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
16 A226 611320613 นางสาวเพ็ญภาณี  เทียมจันทร์ 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
17 A227 611320603 นายภัทรพล คำสุก 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
18 A228 611320604 นางสาวกัณฐมณี หว่างวงษ์แก้ว 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
19 A229 611320627 นางสาวไพรลิน ชัยอารักษ์ 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
20 A230 611320625 นางสาวณัฐชญา นามัย 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
21 A231 611320607 นางสาวนภัสวรรณ ใจแสน 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
22 A232 611520221 นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเยี่ยม 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
23 A233 611320616 นางสาวกิตติยา กระต่ายทอง 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
24 A234 611320602 นางสาวภาวิณี ภู่ทอง 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
25 A235 611320626 นางสาวรัติกาล คล้ายเพียร 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
26 A236 601420514 นางสาวสกาวเดือน อิ่มชา 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
27 A237 611320615 นายประดิษฐ์ ฤทธิ์โพธิ์ 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
28 A238 611320614 นายเจษฎา ออมฉิม 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
29 A239 601420516 นางสาวนฤมล มานนท์ 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
30 A240 611320610 นายสุริยศักดิ์ ลำจะเรา 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
31 A241 601420519 นางสาวรัตนพร แก่นแก้ว 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
32 A242 611820215 นางสาวชลลดา จำปางาม 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
33 A243 611820102 นางสาวรชุดา อินเลี้ยง 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
34 A244 601820208 นายอนุรักษ์ พิมสุวรรณ 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
35 A245 611420814 นายไกรวุฒิ สุขจะ 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
36 A246 611420815 นายพัชรพงษ์ ราชใจ 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
37 A247 611820123 นางสาววรรณธิญา เซ็นน้อย 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
38 A248 611420813 นายปริญญา อินต๊ะ 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
39 A249 601220433 นายประกิต สารไธสงค์ 2 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
40 A250 601120224 นายจิตรเทพ โพธิ์ไทย 1 ห้องคอมฯ 9 25-Jul-62
1 B001 601220410 นายนพนันท์ รุ่งเรือง 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
2 B002 601220404 นายชาติชาย หนูหอม 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
3 B003 611620121 นายวิษณุ ม่วงเงิน 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
4 B004 601220429 นายปฏิภาณ ประวัติศรีชัย 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
5 B005 601120222 นางสาวกนกพร ทินปาน 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
6 B006 601820207 นางสาวกรรณิกา เสรีแป๊ะ 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
7 B007 601820233 นางสาวนัฐธิดา ซาซิโย 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
8 B008 611320612 นางสาวนัฐรินทร์ พันธ์ศรี 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
9 B009 611320618 นางสาวพรทิพย์ อินทปัติ 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
10 B010 611320617 นางสาวรสสุคนธ์ เสาวนิจ 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
11 B011 611320611 นางสาวอรญา คำมะปะนา 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
12 B012 611320601 นางสาวธัญรดา ครุธเครือ 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
13 B013 611120624 นางสาวรัตนาวดี ขจัดภัย 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
14 B014 591121127 นายพงศธร แอบพรมราช 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
15 B015 591121101 นางสาวกาญจนา คุ้ยจุ่น 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
16 B016 591121128 นางสาวทิพากร จันทะคราม 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
17 B017 591121112 นางสาวอัจฉรา กล้วยสูงเนิน 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
18 B018 591121111 นางสาวจิตสมา ตะพานแก้ว 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
19 B019 591121126 นางสาวแสงเดือน แซ่ว่าง 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
20 B020 601520227 นางสาวปิยะดา ชีตาลักษ์ 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
21 B021 601520228 นางสาววิลาวัณย์ พิลาล่ำ 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
22 B022 601120112 นางสาวพรทิพา ปานดำ 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
23 B023 611420727 นางสาวศิรินธรัตน์ บุตรนาแพง 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
24 B024 601520237 นางสาวรัมภ์รดา แหวนพรม 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
25 B025 601520238 นางสาวสุภาวณี เข็มด้วง 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
26 B026 601520231 นางสาวลลิตา ทองดาดาษ 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
27 B027 601120228 นางสาวกมลชนก รักษาสิทธิชัย 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
28 B028 591121629 นางสาวกสิณา แซ่ซ้ง 2 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
29 B029 601120217 นางสาวฉัตรกฤษ ประสิทธิเขตกิจ 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
30 B030 601220909 นางสาวนิษฐ์ ทรงสิทธิ์พัฒนากุล 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
31 B031 601220929 นางสาวชลธิชา คำเด่น 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
32 B032 611530126 นางสาวกัญญารัตน์ สุดใจ 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
33 B033 611530110 นางสาวพรนภัส คุ้มพระพาย 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
34 B034 611530123 นางสาวสาวิกา บัวบาน 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
35 B035 601120220 นางสาวกัญญารัตน์ กล่ำเจริญ 1 ห้องคอมฯ 4 26-Jul-62
1 B036 611530103 นางสาวสุพัฒตรา สว่างศรี 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
2 B037 611530109 นางสาวสุดารัตน์ แก้วทรัพย์ 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
3 B038 611530115 นางสาวยุพารัตน์ ผลเจริญ 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
4 B039 601120225 นางสาวปวันรัตน์ บุญน้อย 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
5 B040 601121019 นางสาวนภัสวรรณ บุญมา 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
6 B041 601720429 นางสาววรมน เปี้ยสร้อย 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
7 B042 601720409 นางสาวสุธาสินี ภู่โพธิ์ 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
8 B043 601720442 นายธีรพล บุญไทย 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
9 B044 601720406 นายชัยมงคล รอดอำพร 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
10 B045 591120916 นายจิรายุ ศิริวัฒนกุล 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
11 B046 595120119 นางสาวพิมลวรรณ วิใจลอม 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
12 B047 611420709 นางสาวนริศรา จันดวง 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
13 B048 611420714 นางสาวงามอนงค์ แสนสุข 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
14 B049 611530125 นางสาวปภาวรินทร์  เทศน์ธรรม 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
15 B050 601120901 นายทนงศักดิ์ ดวงใจแก้ว 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
16 B051 601120917 นายศุภมิตร แซ่ลี้ 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
17 B052 611530111 นางสาววรรัตน์ โพธิ์ไกร 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
18 B053 611530112 นางสาววันดี อิ่มวงษ์ 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
19 B054 611530118 นางสาวทิพรัตน์ ภู่จีน 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
20 B055 601620103 นายเดชาพล ร่มโพธิ์ 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
21 B056 601620117 นายอมร สังข์ทอง 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
22 B057 601620128 นางสาวปิ่มฤทัย รื่นอุรา 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
23 B058 601620129 นางสาวสมฤดี ยอดเพชร 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
24 B059 601121028 นางสาวสุพัตตรา ถาวร 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
25 B060 601121011 นางสาวมิรันตี พินศรี 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
26 B061 601121023 นายธีรภัทร กุศลจิตร์ 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
27 B062 591120424 นางสาวลักษณารีย์ เวียงสิมมา 2 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
28 B063 591121615 นางสาวอันธิกา บุตราษ 2 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
29 B064 581120507 นายจิรพัฒน์ มั่งมี 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
30 B065 601120906 นายธีราทร รัตนะ 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
31 B066 601220202 นางสาวสมฤทัย เทียนชัย 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
32 B067 601220205 นางสาวสุกานดา ทองห่อ 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
33 B068 611120211 นางสาวนันทนี ทะเหมย 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
34 B069 591220131 นางสาวอรณี ท้องฟ้าธำรง 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
35 B070 611120203 นางสาวธันยพร อิ่มทอง 1 ห้องคอมฯ 5 26-Jul-62
1 B071 611120212 นางสาวปวีณ์กร ใจชื้น 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
2 B072 611120204 นางสาวนภัสวรรณ น้ำสังข์ 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
3 B072 611120210 นางสาวปริญญา นุชนุ่ม 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
4 B074 611120213 นางสาวกรกนก สุรินทรานนท์ 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
5 B075 611120206 นางสาวพิมพ์พิพัฒน์ จันทร์ปัญญา 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
6 B076 611420210 นางสาวสุชาวดี สิงห์ลอ 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
7 B077 611120215 นางสาวนิศรา ภูมิโคกรัก 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
8 B078 611122218 นางสาวจินตหรา มาวัน 2 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
9 B079 611121623 นางสาวอาทิติยา โบราณมูล 2 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
10 B080 611121614 นางสาวอารีรัตน์ โพเทพ 2 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
11 B081 611121622 นางสาวสร้อยสุวรรณ กิจประจักร 2 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
12 B082 611121621 นางสาวศิรดา แต่งเนตร 2 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
13 B083 591220231 นางสาวพิทยารัตน์ แหวเมือง 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
14 B084 611122208 นางสาววารุณี สูงสันเขต 2 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
15 B085 611120201 นางสาวกันหา มั่งมูล 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
16 B086 611122217 นางสาวบุษยมาศ เขม้นเขตการ 2 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
17 B087 611120205 นางสาวเอื้อมดาว พรมปิก 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
18 B088 591720805 นายชนะชัย เขียวสด 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
19 B089 591720811 นายอภิวัฒน์ วงค์อ่อง 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
20 B090 591720804 นายเกียรติศักดิ์ ใจหมู่ 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
21 B091 611122211 นางสาวชนัญญา ฉลาดธัญกิจ 2 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
22 B092 601220314 นางสาวปวีณา พุทธัง 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
23 B093 611121409 นางสาวสิวลี อะมะระดี 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
24 B094 611120207 นางสาวพรนภา คำแก้ว 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
25 B095 601121605 นางสาวมึซูกิ สาครศรีโสภา 1 ห้องคอมฯ 6/1 26-Jul-62
1 B096 601121626 นางสาวจารุณี ศรีค้ำชนะกุล 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
2 B097 601121722 นางสาวชดารัตน์ เทียนพลชัย 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
3 B098 581920123 นางสาวกันยารัตน์ ไล้สม 2 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
4 B099 581920116 นายสถาพร พรมพิทักษ์ 2 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
5 B100 601120904 นางสาวจุฑาทิพย์ ใจคำ 2 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
6 B101 611121601 นางสาววิชุดา เทศพรหม 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
7 B102 611121602 นางสาวชฎาภรณ์ ชุรี 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
8 B102 611121627 นางสาวชลาลัย พลาพล 2 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
9 B102 611121628 นางสาวน้ำเพชร ทองทิพย์ 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
10 B105 611121626 นางสาวกมลชนก นาคท้วม 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
11 B106 601220415 นายนิรันดร์กุล ไหมรักษา 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
12 B107 601220409 นางสาวชไมพร พิมเลขา 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
13 B108 591820129 นายวายุ จักรปา 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
14 B109 591820106 นายณัฐกานต์ กลิ่นนาค 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
15 B110 611120829 นายกิตติธัช พุ่มฉัตร 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
16 B111 611120830 นายชัยพร เรียบดี 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
17 B112 611120809 นายปวเรศ ไพราราชธรรม 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
18 B113 591720423 นายอัมรินทร์ สุทธิสนธ์ 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
19 B114 591220420 นางสาวกนกรัตน์ เกิดศรี 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
20 B115 591121427 นายนันทพงศ์ บัวผัน 2 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
21 B116 591220433 นางสาวจิรัสฐภรณ์ แจ่มจำรัส 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
22 B117 591220428 นางสาวจุฑามาศ สังเขียว 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
23 B118 601620122 นายนพปฎล ด้วงนี 2 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
24 B119 611220803 นางสาวสาธินี ทัดทาน 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
25 B120 611220802 นางสาวกณิศา พันธ์ศรี 1 ห้องคอมฯ 6/2 26-Jul-62
1 B121 611220815 นางสาวกชกร เนติวงค์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
2 B122 611820106 นางสาวพิชญา เพ็งช้าง 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
3 B123 601820224 นางสาวธนธิดา ผูกโพธิ์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
4 B124 591220204 นางสาวหทัยรัตน์ ชมภู 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
5 B125 591220234 นางสาวภัทราวดี เหล่าเขตรกิจ 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
6 B126 581420328 นายวีระพันธุ์ เที่ยงรัตน์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
7 B127 601120920 นายรัฐเขต นิลขลัง 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
8 B128 591121124 นางสาวอารียา ยามา 2 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
9 B129 591120124 นางสาวศิวาพร สมทอง 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
10 B130 591121118 นางสาววรนุช เกตุกัณฑ์ 2 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
11 B131 591120129 นางสาวณิชกานต์ เอกมาตย์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
12 B132 591120120 นางสาวธนัชพร สุริวงศ์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
13 B133 591121507 นางสาวกนิษฐา ภาชา 2 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
14 B134 591720808 นายพีรพัฒน์ พัฒนะชัย 2 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
15 B135 591720816 นายกฤษณะ  คนหลัก 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
16 B136 601820122 นายอาณาวิน พรมสา 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
17 B137 601820123 นายฐานุวัฒน์ กมลมาลย์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
18 B138 601820125 นางสาวจุฑาน้ำทิพย์ ภู่กันแก้ว 2 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
19 B139 591220703 นางสาววรรณา เมทา 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
20 B140 591220705 นางสาววชิรญาณ์ ตันสิงห์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
21 B141 591220706 นางสาวปิยนุช เมืองทอง 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
22 B142 611820105 นางสาวฤทัยกาญจ์ จิตรแจ้ง 2 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
23 B143 591220713 นางสาวสกุลรัตน์ สุวรรณ์ 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
24 B144 611820130 นางสาวณัฐกานต์ คงหอม 2 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
25 B145 601120107 นางสาววรสรณ์ สุขเกษม 1 ห้องคอมฯ 7/1 26-Jul-62
1 B146 601120111 นางสาวพจมาน ตาลาว 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
2 B147 601121901 นายธนกร คำสี 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
3 B148 611820104 นางสาวเกศินี สีลาดเลา 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
4 B149 601120622 นางสาวธัญวรัตน์ เรืองเหล็ก 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
5 B150 601120606 นางสาวชุลีรัตน์ พลพิรา 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
6 B151 611820110 นางสาวสุภาพร เลาสูงเนิน 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
7 B152 595120217 นางสาวดนุนุช เครืออยู่ 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
8 B153 601120822 นายจิรายุส หนองหลวง 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
9 B154 595120219 นางสาวจันทร์จิรา แสนเมืองอินทร์ 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
10 B155 591121420 นายศุปชัย วงษ์หาญ 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
11 B156 601820231 นางสาวชัญณิชา อ้นพา 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
12 B157 601820226 นางสาวออรยา ยะถา 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
13 B158 601820234 นางสาวศิรประภา ณ ลำปาง 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
14 B159 601820215 นายสันดุษิต จันทร์นอก 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
15 B160 601120319 นางสาวมุกรวี เมืองแสน 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
16 B161 611220808 นางสาวเมฑินี ธรรมโน 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
17 B162 611220821 นางสาวพลอยชมพู ขำพิมาย 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
18 B163 591420529 นางสาวนพจิรา อุดมนิทัศน์ 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
19 B164 591120701 นายณัฐวัฒน์ อุดมลาภ 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
20 B165 591420522 นางสาวสุกัญญา งานดี 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
21 B166 591520219 นางสาวชลิตา สกุลนี 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
22 B167 591420521 นางสาวมัลธิกา ทัศมาลี 2 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
23 B168 611220117 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่ 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
24 B169 611220124 นางสาวฐิตาพร วงศ์สว่าง 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
25 B170 611220123 นางสาวกาญกมล พุ่มไพจิตร 1 ห้องคอมฯ 7/2 26-Jul-62
1 B171 611220115 นางสาววิสสุตา  เรืองวงษ์ 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
2 B172 611220116 นายธนากร ศิริพรม 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
3 B173 601120912 นายโสติวุธน์ มั่นคำ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
4 B174 601120815 นายปราโมท กัลพฤกษ์ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
5 B175 601122018 นางสาวนันทนัช จารุฤกษ์ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
6 B176 601122005 นายชิษณุพงศ์ ปลื้มใจ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
7 B177 611120817 นายทศพล ทิพย์สันเทียะ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
8 B178 611120816 นายณัฐสิทธิ์ จันโทสถ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
9 B179 611122203 นางสาวณัฐวรรณ แก้วเพชร 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
10 B180 611122206 นางสาววิชญาดา ต่ายหัวดง 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
11 B181 611122204 นายรุ่งเจริญ จิตน์สนธิ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
12 B182 611122205 นางสาวกมลลักษณ์ อินกรัด 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
13 B183 611122207 นางสาวเปรมฤดี แฝงสูงเนิน 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
14 B184 611122216 นางสาวปิยะฉัตร จันทชุม 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
15 B185 601121008 นางสาวคันธรส สุขเกต 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
16 B186 601121419 นางสาวพจนารถ กาวิน 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
17 B187 601121409 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นเทียน 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
18 B188 601121415 นางสาวธมนพรรณ์ ประดิษฐ์วรกุล 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
19 B189 611121424 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพา 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
20 B190 611121408 นางสาวอัญชลี ทำทอง 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
21 B191 591420324 นางสาวสุพรรษา อบเชย 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
22 B192 591420342 นางสาวประกายรัตน์ อุดมสุข 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
23 B193 611121404 นางสาวสุกัญญา จันทร์นา 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
24 B194 601220417 นางสาววิภาดา ชอบธรรม 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
25 B195 601120206 นางสาวพลอย อุดม 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
26 B196 601120119 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สุวรรณไตร 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
27 B197 591220523 นางสาวสุวิมล เริงเขตการณ์ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
28 B198 601320115 นายนัทธพงศ์ บัวบาน 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
29 B199 601320108 นายอิสระพงษ์ อิ่มอ่ำ 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
30 B200 601320122 นายปัฐยาวัต จูงพันธ์ 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
31 B201 601320101 นายธนดล จันดี 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
32 B202 601320102 นายวศิน โชติ 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
33 B203 601121713 นางสาวมะลิ ทองใบ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
34 B204 601121712 นางสาววิภา โพธิ์แดน 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
35 B205 611120510 นางสาวปิยพร แซ่ยั้ง 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
36 B206 611120527 นางสาวภัทรสุดา อุปหล้า 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
37 B207 591220518 นางสาวนิตยา แซ่ว้าง 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
38 B208 601320413 นางสาวนุสบา แซ่เฮ่อ 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
39 B209 591220516 นางสาวจุฑามาศ เพชรสกุลไพร 2 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
40 B210 611120529 นางสาวกฤติมา ทองมา 1 ห้องคอมฯ 8 26-Jul-62
1 B211 611120530 นางสาวกัญญาณัฐ  กวินวนาลี 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
2 B212 611121417 นางสาวลักษิกา สีคำขลิบ 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
3 B213 611420704 นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนจิ๋ว 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
4 B214 591220230 นายปฏิกรณ์ ก้อนวิมล 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
5 B215 591220224 นางสาวศิรัญญา บำรุงศรี 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
6 B216 591220223 นางสาวศิริวิภา น้อยรุ่ง 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
7 B217 611430130 นางสาวธัญพัฒน เสือโต 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
8 B218 611430123 นางสาวสิริกานต์ดา วิเชียรรัตน์ 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
9 B219 591720501 นายชัยกร อ่อนสา 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
10 B220 611220309 นางสาวปวีณา วิเชียรชัยคีรี 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
11 B221 611121013 นางสาวสตรีรัตน์ ถาวร 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
12 B222 611121029 นางสาวอมลวรรณ จันทร์นนท์ 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
13 B223 611121001 นางสาวอภิญญา บุรานันท์ 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
14 B224 611121030 นางสาวปาริชาติ ธัญชาติไพศาล 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
15 B225 611121030 นางสาวปาริชาติ ธัญชาติไพศาล 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
16 B226 611121008 นางสาวอรปรียา เชิดฟ้อน 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
17 B227 611121022 นางสาวสานิกา แซ่พ่าน 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
18 B228 611121023 นางสาวปรารถนา ใจงาม 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
19 B229 611121003 นายศุภณัฐ จำปา 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
20 B230 611121021 นางสาวฟ้าใส แซ่เลี้ยว 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
21 B231 611121018 นางสาวชมพูนุช ทองสุวรรณ 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
22 B232 601920105 นางสาวนันทิวา บุญมูล 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
23 B233 591420412 นางสาววนิดา พึ่งมอญ 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
24 B234 591420403 นางสาวนิศารัตน์ กุมภีพงษ์ 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
25 B235 591420404 นางสาวสุพรรษา อ่อนโพธา 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
26 B236 591420406 นายไชยวัฒน์ คำแก้ว 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
27 B237 591420408 นางสาวอนัญญา พลแก้ว 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
28 B238 601720420 นายสุนทร พรมไชยา 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
29 B239 591220227 นางสาวพิตรานันท์ ทนทาน 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
30 B240 591220201 นางสาวนันทศุภลักษณ์ มีสง่า 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
31 B241 591220233 นายธีรศักดิ์ สืบตั๋น 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
32 B242 591220222 นายพาณุพงษ์ สาลี 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
33 B243 601220604 นางสาวรินรดา จิรพัฒน์ไพลิน 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
34 B244 581320308 นายรัฐธรรมนูญ กลิ่นจันทร์ 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
35 B245 611121515 นางสาวนิศารัตน์ วิเศษศรี 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
36 B246 611121523 นางสาวโยษิตา ปานฤทธิ์ 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
37 B247 611420309 นายชนาวุฒิ ทองเชื้อ 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
38 B248 611420302 นางสาวเจนจิรา อินทร์เพชร 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
39 B249 611420304 นางสาวสิริลักษณ์ พรหมมา 1 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62
40 B250 611530121 นางสาวอารียา เขียวสนั่น 2 ห้องคอมฯ 9 26-Jul-62