รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

สัปดาห์ที่ 3 สอบวันที่ 17 ตุลาคม 2562

| ดูแบบเต็มจอ |


ลำดับ เลขที่สอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชุดข้อสอบ ห้องสอบ วันที่สอบ
1 A001 611520126 นางสาวกฤติญาณี ชูจิ๋ว 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
2 A002 621320201 นายโยธิน เชยชม 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
3 A003 621120701 นางสาวพรฟ้า แสงสิมมา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
4 A004 621120212 นางสาวจันทร์ฉาย สมบูรณ์ดี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
5 A005 621120729 นายวารุตน์ ทะสะวะดี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
6 A006 591220424 นางสาวพิชญวดี คงสัตรา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
7 A007 591520107 นางสาวนนทิชา เณรน้อย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
8 A008 621120524 นายธวัช ดีสีสุข 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
9 A009 621320801 นางสาวธารารัตน์ ทองคำ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
10 A010 611520139 นางสาวจันจิรา พุฒสี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
11 A011 621120520 นายกรปณต เดือนพงษ์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
12 A012 591720417 นางสาวนิตยา เกณสาคู 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
13 A013 611120316 นางสาวกัญญารัตน์ คงมั่น 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
14 A014 611120303 นางสาวกนกพร เผือกพงษ์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
15 A015 601720112 นายมงคล มลฑา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
16 A016 611120513 นางสาวจิดาภา สุขสาคร 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
17 A017 621121216 นางสาวอาชาณีย์ จักกร่าง 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
18 A018 611520131 นางสาวนุชจรีย์ พิลาทอง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
19 A019 611420410 นางสาวธนาวรรณ  ดีวัน 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
20 A020 601122017 นายสมเกียรติ มหาปัน 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
21 A021 611220813 นายนุกูล คงต้นกูล 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
22 A022 611120503 นางสาวสุรัตน์ดา ช่างเพาะ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
23 A023 611520137 นางสาวกัญญาลักษณ์ พรมอ้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
24 A024 611520230 นางสาววนิลญา เงินสุข 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
25 A025 591120705 นายปริญญา หอมเย็น 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
26 A026 611122221 นางสาวรุ่งเรือง อร่ามฤทัยกุลพนา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
27 A027 601520131 นางสาววิลาวัณย์ โชติรดาภาณ์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
28 A028 611520115 นางสาวปวีณา ดารินทร์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
29 A029 611420406 นางสาวชลธิชา พุทธศัย 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
30 A030 611320822 นางสาวรัดนิตา  พรมมาวัน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
31 A031 591220439 นางสาวชนันทร์พร บุญรอด 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
32 A032 601720113 นายสุรศักดิ์ จันทร์ต้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
33 A033 611520111 นางสาวณัฐวรรณ แสงสิทธิ์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
34 A034 601121720 นางสาวณัฐนรินทร์ เลี่ยมแจง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
35 A035 611520114 นางสาวจิรัชญา จันทร์เขียว 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
36 A036 611520122 นางสาวณัฐนันท์ยา วงษ์อ่อง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
37 A037 611520108 นางสาวอารีรัตน์ นาเบ้า 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
38 A038 601220927 นางสาววรรณพร ปานันท์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
39 A039 601121311 นางสาวณัฏฐนิช เพชรรัตน์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
40 A040 601320503 นางสาววิจิตรา ศิลาเงิน 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 4 17-Oct-62
1 A041 601320305 นางสาวชมพูนุช ศรีชมภู 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
2 A042 601620142 นายปริญญา อินตาโสภี 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
3 A043 611220812 นางสาวนัฐชนิกา สมสวนจิตร 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
4 A044 601120119 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สุวรรณไตร 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
5 A045 611120502 นางสาวเจมจิรา ปิ่นทอง 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
6 A046 591720607 นายณัฐพงศ์ ศิลาจันทร์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
7 A047 611520120 นางสาวดวงเพชร เทียมหลา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
8 A048 611520119 นางสาวสุพิกา กาละสิรัมย์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
9 A049 601720803 นายกษิดิศ วรรณกุล 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
10 A050 591120701 นายณัฐวัฒน์ อุดมลาภ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
11 A051 621121212 นางสาวเกษมศรี ท้องฟ้าธำรง 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
12 A052 601220933 นางสาวพรจรัส รอดจันทร์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
13 A053 611420521 นายวราพล ภูมิมาศ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
14 A054 611320804 นางสาวเพชรฎา อาทร 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
15 A055 591120606 นางสาวอลิษา สายวงศ์นวล 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
16 A056 611520133 นางสาวนฤมนต์  ลอยวิลัย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
17 A057 591220440 นายอาชัญ อินทฉิม 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
18 A058 611520207 นางสาวอัญชลี จันทะเสน 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
19 A059 611120515 นางสาวจณิตสา คชภูมิ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
20 A060 611220802 นางสาวกณิศา พันธ์ศรี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
21 A061 591120123 นางสาวรตนกร หงษไกร 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
22 A062 611520116 นางสาวศศินิภา อิ่มทอง 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
23 A063 611220826 นางสาวเพ็ญประภา เพียรธัญญากร 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
24 A064 581720631 นายภิรมย์ พิมเพียร 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
25 A065 601320412 นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
26 A066 591720427 นางสาวกุลนันท์ วัฒนศิริ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
27 A067 611220834 นายณัฐวุฒิ มีศรี 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
28 A068 591220432 นางสาวอัจฉริยภรณ์ รินคำ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
29 A069 621120727 นางสาววิภารัตน์ นิยมชน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
30 A070 601220925 นายภานุเดช กาฬภักดี 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
31 A071 621121225 นางสาวสุภินันท์ วนาอาทิตย์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
32 A072 611120319 นางสาวปิยฉัตร คชฤทธิ์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
33 A073 611120318 นางสาวสุพัตรา การะภักดี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
34 A074 601220911 นายอทิตย์ ทองทา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
35 A075 601121308 นางสาวนิลุมล วัดน้อย 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
36 A076 611420501 นางสาวฐิติพร มั่นอ่วม 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
37 A077 601220932 นางสาวกิติญาพร อินใต้ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
38 A078 611520117 นางสาวสุกัญญา กองสาสนะ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
39 A079 611520112 นางสาวเสาร์แก้ว อาชานัยกิจ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
40 A080 601720809 นายภานุพงศ์ เจษฎาอนุพงศ์กุล 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 5 17-Oct-62
1 A081 611420509 นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
2 A082 591121221 นางสาวกชกร อนุกูลวงษ์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
3 A083 601121301 นางสาวณัฏฐ์สินี กุลธนันโชค 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
4 A084 611520101 นางสาวสรินยา  เจริญสารีกิจ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
5 A085 591121806 นางสาวสุธีรา เต็บโห้ง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
6 A086 611420519 นางสาวอพัฒชรา  เรืองวงษ์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
7 A087 611120108 นางสาวพัชราภรณ์ โภชน์บุญมี 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
8 A088 591121824 นางสาวสิริวิมล เนื้อไม้ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
9 A089 611220806 นางสาวจิตสุภา เพ็ชร์พิชัย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
10 A090 611220817 นางสาวสุนิสา เทพเทศ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
11 A091 601220205 นางสาวสุกานดา ทองห่อ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
12 A092 611220811 นางสาวจุฑามาศ จันทร์กล่ำ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
13 A093 611520118 นางสาวพัชศิลาพร ไพโรจน์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
14 A094 611320811 นายสหัสวรรษ อั๋นดอนกลอย 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
15 A095 591120604 นางสาวดวงกมล สุขอู๊ด 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
16 A096 601620137 นางสาวจิราพัชร พรมจีน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
17 A097 611520132 นางสาวสาวิตรี ศิลาเงิน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
18 A098 591120916 นายจิรายุ ศิริวัฒนกุล 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
19 A099 611220801 นางสาววริศรา คำสา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
20 A100 611220821 นางสาวพลอยชมพู ขำพิมาย 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
21 A101 611320809 นางสาวพิมพ์ลภัส วงค์กองแก้ว 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
22 A102 601620119 นายนันธพงศ์ ชูพินิจ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
23 A103 611420503 นายธีรภัทร์ เสริมศรี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
24 A104 611320808 นายพลวัฒน์ ใจวิสาร 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
25 A105 591120605 นางสาวณัฐริกา นุ่มเกลี้ยง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
26 A106 621121609 นางสาวณิชากร ช่างย้อม 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
27 A107 581220809 นางสาวธนกร วันดี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
28 A108 591122001 นายเนติพงษ์ แย้มยาง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
29 A109 621121223 นางสาวพรศิริ ไพรวันรักษา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
30 A110 601520134 นางสาววัลยา สารผล 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
31 A111 591120124 นางสาวศิวาพร สมทอง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
32 A112 621121218 นางสาววิภารัตน์ ศรีตระกูลคีรี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
33 A113 621321008 นางสาวสุมิตตรา ศรีดำ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
34 A114 591720603 นายศิริมงคล มะยมหิน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
35 A115 611530122 นางสาวกาญจนา เพ็ชรคง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
36 A116 611420507 นางสาวพรรณพร เทวโลก 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
37 A117 611420514 นางสาวสโรชา เอี่ยมต่อ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
38 A118 601220924 นางสาวธัญลักษณ์ อรุณลักณ์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
39 A119 611320810 นางสาววราพร อินทชิต 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
40 A120 601220202 นางสาวสมฤทัย เทียนชัย 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
41 A121 611420513 นายสหรัฐ บุญยืด 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
42 A122 611420517 นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
43 A123 581221024 นายโชคชัย ชื่นชอบ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
44 A124 601220107 นางสาวชุตินันท์ แสงสว่าง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
45 A125 611220814 นางสาวสุนันทรา เนียมหอม 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
46 A126 601320501 นางสาวสุวิมล ภูเมฆ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
47 A127 611320818 นางสาวณัฏฐิศา แลงามตา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
48 A128 611120119 นางสาวรุ่งมณี ผลาผล 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
49 A129 621121604 นายวงศธร อึ้งธีรกุล 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
50 A130 611520127 นางสาวรัตนาวดี ทองพิจิตร 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
51 A131 591220812 นางสาวพิมพ์ชนก รองทอง 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
52 A132 591720608 นายอัษฎาวุฒิ เกษนาค 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
53 A133 611420502 นายเมธชนัน เรืองจันทร์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
54 A134 601720422 นายระชานนท์ ศิริโคตร 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
55 A135 621320818 นายณัฐพงศ์ อิ่มอกใจ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
56 A136 591720806 นางสาวกาลเวลา พัฒนะชัย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
57 A137 621420217 นางสาวทิพย์สุคนธ์ หงษ์ยนต์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
58 A138 601820116 นางสาวพิรุฬห์รัตน์ ศรีบุญ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
59 A139 611520128 นางสาวรัตนา ขวัญมา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
60 A140 601620130 นางสาวณัฐฐาพร สุขพร้อม 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 17-Oct-62
1 A141 601620116 นายวีรศักดิ์ การะภักดี 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
2 A142 611120121 นางสาวสุกัญญา  เขาอิน 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
3 A143 601320422 นางสาวทิพย์นรสีห์ ทองอุบล 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
4 A144 611720125 นายพลกฤษณ์ โพธิ์พฤกษ์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
5 A145 611420715 นางสาวสุดารัตน์ เเจ๋วเเว๋ว 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
6 A146 611320821 นางสาวศรัญญา คำมุ้ย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
7 A147 601120210 นางสาวมาธวี ศรีมาลา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
8 A148 601520229 นางสาวศุภการนต์ ท้วมสุวรรณ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
9 A149 601220118 นางสาวอรอนงค์ สุนารี 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
10 A150 591220823 นายธราเทพ เพชรไทยสงค์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
11 A151 601121024 นางสาวกัลยารัตน์ อินเลิศ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
12 A152 621121613 นางสาวอนัญพร บัวปี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
13 A153 591220808 นางสาวศิริลักษณ์ ขัติยศ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
14 A154 621121606 นางสาวภูริชญา กรอยสระน้อย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
15 A155 601720802 นายฉัตรชัย ไชยศิริ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
16 A156 601720801 นายพีทษณุพงษ์ ครุฑแก้ว 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
17 A157 601420206 นางสาวน้ำพลอย ดิษสงค์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
18 A158 601720805 นายพลกฤษณ์ ปั้นสุข 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
19 A159 601120829 นายสรวิศ แดงใหม่ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
20 A160 601520201 นางสาวกชนิภา ขันทองดี 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
21 A161 601220105 นางสาวอมรพรรณ ภูเชียงชา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
22 A162 611320801 นางสาวกุลยา อิ่มดี 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
23 A163 601120303 นางสาวสรนันท์ อร่ามรุณ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
24 A164 581221018 นายคมสันต์ สุรีรัตน์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
25 A165 591120221 นางสาวสุทีน ชลรสสายนที 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
26 A166 611520129 นางสาวอำพร ขวัญมา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
27 A167 611420122 นางสาวเบญญาภา สรรพค้า 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
28 A168 621121619 นางสาววิรัลพัชร ฉวีไทย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
29 A169 621121614 นางสาวธนัชพร สัตบุตร 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
30 A170 611120313 นางสาวปุณยนุช ท้าวสันติชูชัย 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
31 A171 601120206 นางสาวพลอย อุดม 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
32 A172 611420717 นางสาวธนาภรณ์ ทองคำ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
33 A173 601720810 นายวนัส แก้วขาว 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
34 A174 611420719 นางสาวธาราพร คงเมือง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
35 A175 591120626 นางสาวบุศรา ชัยนา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
36 A176 611220818 นางสาวจิตราพร ทับทิมพันธ์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
37 A177 611420235 นางสาวน้ำเพชร ดิษสงค์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
38 A178 591720222 นายชัยยะวุฒิ แป้นจันทร์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
39 A179 621121228 นายพีระพล  รัตนานพ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
40 A180 611121526 นางสาวธัญญาลักษณ์ ประสิทธิ์เขตการ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
41 A181 611420504 นางสาวสุดาพร แทนสมบัติ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
42 A182 601620118 นางสาวณัฐริกา เทศยา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
43 A183 601620125 นายอมรศักดิ์ โพธ์คง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
44 A184 591120130 นางสาวชนม์นิภา บานเย็น 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
45 A185 621121610 นางสาวอนัตตา เผ่าตัน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
46 A186 591121122 นางสาววราพร เนาเหนียว 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
47 A187 611420506 นายคมกริช ทองทิน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
48 A188 621121206 นายกิตติวัชน์ จันทร์เล็ก 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
49 A189 611420108 นางสาวอนันตญา จันทานานนท์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
50 A190 611120321 นางสาววันเพ็ญ แซ่ย้า 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
51 A191 611420716 นางสาวสุธาทิพย์ ยวงหิรัญ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
52 A192 591520211 นางสาวปัทมา ต้อยเรียง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
53 A193 581720117 นายศุภณัฐ แก้วสุติน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62
54 A194 611720127 นายธนพล ศุภศร 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 9 17-Oct-62