รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน สิงหาคม สัปดาห์ที่ 4 สอบวันที่ 2 กันยายน 2563

| ดูแบบเต็มจอ |


ลำดับ เลขที่สอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชุดข้อสอบ ห้องสอบ วันที่สอบ เวลา