รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน กรกฎาคม สัปดาห์ที่ 1 สอบวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

| ดูแบบเต็มจอ |


ลำดับ เลขที่สอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชุดข้อสอบ ห้องสอบ วันที่สอบ เวลา
1 A001 621420605 นายศุภกิจ ม้วนทอง 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
2 A002 581720107 นายคมสันต์ แจ่มหม้อ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
3 A003 601220401 นางสาววรรณพร จอมฟู 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
4 A004 601220402 นายอภิชาติ สุระเดช 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
5 A005 601220403 นางสาวสุมิตรา วงศ์บูรพา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
6 A006 601220407 นางสาวพรพิมล เชื้ออุดมสุข 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
7 A007 601220409 นางสาวชไมพร พิมเลขา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
8 A008 601320603 นางสาวเรณู โพธิ์ศรีเมือง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
9 A009 601320604 นางสาวช่อผกา ดาหา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
10 A010 611720203 นายปวิตร เชื่้ออภัย 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
11 A011 611420304 นางสาวสิริลักษณ์ พรหมมา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
12 A012 611420110 นางสาวกวินนา ชาญเชี่ยว 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
13 A013 611420302 นางสาวเจนจิรา อินทร์เพชร 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
14 A014 621321004 นายนพกร เจริญวิกภัย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
15 A015 611120307 นางสาวรุ่งนภา สุขสาย 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
16 A016 611120324 นางสาวกมลลักษณ์ คล้ายเจียม 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
17 A017 621420103 นางสาวศิรินยา  แย้มเจริญ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
18 A018 621420102 นางสาวพัชริยา ครุฑเครือ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
19 A019 621420109 นางสาวพุทธรักษา ขัดทาน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
20 A020 621420107 นางสาวสุภาวดี อุดมโภชน์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
21 A021 621420105 นางสาวนริศรา อินตา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
22 A022 621420111 นางสาวพงษ์นภา พยัคโส 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
23 A023 621420108 นางสาวนันทณา โพธิ์ทอง 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
24 A024 621420110 นางสาวเมษา แจ่มหม้อ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
25 A025 611220801 นางสาววริศรา คำสา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
26 A026 601220410 นายนพนันท์ รุ่งเรือง 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
27 A027 601220433 นายประกิต สารไธสงค์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
28 A028 591121129 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
29 A029 591720806 นางสาวกาลเวลา พัฒนะชัย 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
30 A030 601720803 นายกษิดิศ วรรณกุล 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
31 A031 601720801 นายพีทษณุพงษ์ ครุฑแก้ว 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
32 A032 611420818 นางสาวฐิติมา อนุสิฏฐกุล 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
33 A033 601720809 นายภานุพงศ์ เจษฎาอนุพงศ์กุล 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
34 A034 601720805 นายพลกฤษณ์ ปั้นสุข 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
35 A035 601720108 นายสมประสงค์ อารีรักษ์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
36 A036 611720220 นายเทวฤทธิ์ พรมมี 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
37 A037 621321111 นายธงชัย สุริวงษ์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
38 A038 621321116 นางสาวพุธิตา นนทพัฒน์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
39 A039 621321101 นางสาวจณิสตา นิยมชน 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
40 A040 621321102 นางสาวประกายฟ้า เลี่ยวไทสง 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
41 A041 621220208 นายทักษิณ มะยมหิน 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
42 A042 621220227 นางสาวอภิภาวดี มากอยู่ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
43 A043 621520216 นางสาวจันจิรา สารัชชู 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
44 A044 611620235 นางสาวธนศิริ ผลเศรษฐี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
45 A045 621321115 นายคุณาภัทธ์ พุทดี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
46 A046 601720206 นายราเมศวร์ ด้วงรักษา 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
47 A047 601720224 นายสุรวิชญ อุรุวรรณ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
48 A048 601720209 นายพิพัฒน์ พะโยม 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
49 A049 611120832 นางสาวชลธิชา ทัศนา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
50 A050 611420814 นายไกรวุฒิ สุขจะ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
51 A051 611420821 นายกิตติพงษ์ เกษคร้าม 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
52 A052 611420815 นายพัชรพงษ์ ราชใจ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
53 A053 611620238 นายธรรมนูญ อินไผ่ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
54 A054 611620234 นายธนพล โยชนะ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
55 A055 611620226 นางสาวมลทิชา พรมมา 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
56 A056 611620210 นางสาวชญานี ประชาสรรเจริญ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
57 A057 611720120 นายรัชตะ เพียรเสมอ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
58 A058 591220125 นางสาวรัตนาภรณ์ พลอยพรหมราช 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
59 A059 611620230 นายธีรภัทร สุขภิรมย์ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
60 A060 611620213 นางสาวชวาลา สถิตย์อยู่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
61 A061 601220120 นางสาวอารียา รักกะพันธ์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.
62 A062 621420502 นายอภิสิทธิ์ สวัสดี 1 ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 8 1-Jul-63 13.00 - 15.30 น.