กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร  1 มิถุนายน 2562 เริ่มเปิดระบบเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
(จนกว่าจะเต็ม 80 คน) 

กำหนดการอบรม  วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.