สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  สถิติการใช้ห้องห้อง

  ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 1

  จำนวน วันที่
  0 018-09-
  42 2018-09

  ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 2

  จำนวน วันที่
  0 018-09-
  32 2018-09

  ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 3

  จำนวน วันที่
  0 018-09-
  50 2018-09

  ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 4 ห้อง 4

  จำนวน วันที่
  0 018-09-
  40 2018-09

  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 1

  จำนวน วันที่
  0 018-09-
  14 2018-09

  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1 ห้อง 2

  จำนวน วันที่
  0 018-09-
  9 2018-09

  ห้องสตูดิโอ (15-20 คน)

  จำนวน วันที่
  0 018-09-
  1 2018-09

  ห้องประชุมดอกสัก

  จำนวน วันที่
  0 018-09-
  8 2018-09