ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  สถิติการใช้ห้องห้อง

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 1

  จำนวน เดือน / ปี
  26 01/ 2019
  22 02/ 2019
  63 03/ 2019
  0 04/ 2019
  0 03/ 2019

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 2

  จำนวน เดือน / ปี
  48 01/ 2019
  37 02/ 2019
  62 03/ 2019
  0 04/ 2019
  0 03/ 2019

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 3

  จำนวน เดือน / ปี
  34 01/ 2019
  37 02/ 2019
  72 03/ 2019
  18 04/ 2019
  1 03/ 2019

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 4

  จำนวน เดือน / ปี
  38 01/ 2019
  2 02/ 2019
  16 03/ 2019
  0 04/ 2019
  0 03/ 2019

  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้

  ชั้น 1 ห้อง 1

  จำนวน เดือน / ปี
  11 01/ 2019
  22 02/ 2019
  23 03/ 2019
  0 04/ 2019
  0 03/ 2019

  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้

  ชั้น 1 ห้อง 2

  จำนวน เดือน / ปี
  9 01/ 2019
  7 02/ 2019
  22 03/ 2019
  0 04/ 2019
  0 03/ 2019

  ห้องสตูดิโอ

  จำนวน เดือน / ปี
  0 01/ 2019
  0 02/ 2019
  0 03/ 2019
  0 04/ 2019
  0 03/ 2019

  ห้องประชุมดอกสัก

  จำนวน เดือน / ปี
  1 01/ 2019
  6 02/ 2019
  11 03/ 2019
  0 04/ 2019
  0 03/ 2019
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Tel:055-706-555 ต่อ 1503