ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  สถิติ การสืบค้นผ่านเว็บไซต์

  จำนวน เดือน / ปี
  585,783 01 / 2018
  5,319 02 / 2018
  18,193 03 / 2018
  1,277 04 / 2018
  97,485 05 / 2018
  8,468 06 / 2018
  24,690 07 / 2018
  9,817 08 / 2018
  113,116 09 / 2018
  19,100 10 / 2018

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Tel:055-706-555 ต่อ 1503