ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  สถิติ ให้บริการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

  เล่ม เดือน / ปี
  227 01/2018
  37 02/2018
  278 03/2018
  60 04/2018
  20 05/2018
  6 06/2018
  51 07/2018
  81 08/2018
  137 09/2018
  121 10/2018

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Tel:055-706-555 ต่อ 1503