ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  สถิติการยืมคืน หนังสือ

  หมวด 000 หมวด 100 หมวด 200 หมวด 300 หมวด 400 หมวด 500 หมวด 600 หมวด 700 หมวด 800 หมวด 900 เดือน / ปี
  95 90 32 479 124 252 300 30 36 285 02 / 2019
  55 81 9 610 245 327 230 52 45 280 01 / 2019

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Tel:055-706-555 ต่อ 1503