ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  สถิติการยืมคืน หนังสือ

  หมวด 000 หมวด 100 หมวด 200 หมวด 300 หมวด 400 หมวด 500 หมวด 600 หมวด 700 หมวด 800 หมวด 900 เดือน / ปี
  111 62 43 435 147 539 620 44 91 536 10 / 2018
  113 58 41 478 143 545 426 65 54 549 09 / 2018
  204 163 28 537 167 511 431 114 145 449 08 / 2018
  165 74 22 602 228 649 368 61 21 427 07 / 2018
  67 50 1 228 38 90 247 7 11 30 06 / 2018
  43 19 1 201 27 67 140 1 9 20 05 / 2018
  104 70 3 435 21 95 180 18 2 23 04 / 2018
  71 96 4 298 43 229 213 38 39 158 03 / 2018
  84 127 10 437 143 544 268 54 82 550 02 / 2018
  49 99 15 684 159 637 300 24 48 283 01 / 2018

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Tel:055-706-555 ต่อ 1503