สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  จำนวนหนังสือ
  สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
  • ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 2018
  • 2018-01 159 ครั้ง
  • 2018-02 245 ครั้ง
  • จำนวนเข้าใช้ห้องสมุด 2018
  • 2018-01 8500 คน
  • 2018-02 5443 คน