ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  สถิติการใช้ห้องห้อง

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 1

  จำนวน เดือน / ปี
  19 01/ 2020
  38 02/ 2020
  33 03/ 2020
  0 06/ 2020

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 2

  จำนวน เดือน / ปี
  47 01/ 2020
  51 02/ 2020
  35 03/ 2020
  0 06/ 2020

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 3

  จำนวน เดือน / ปี
  70 01/ 2020
  58 02/ 2020
  39 03/ 2020
  0 06/ 2020

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 4

  จำนวน เดือน / ปี
  53 01/ 2020
  68 02/ 2020
  34 03/ 2020
  0 06/ 2020

  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้

  ชั้น 1 ห้อง 1

  จำนวน เดือน / ปี
  31 01/ 2020
  35 02/ 2020
  22 03/ 2020
  0 06/ 2020

  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้

  ชั้น 1 ห้อง 2

  จำนวน เดือน / ปี
  0 01/ 2020
  0 02/ 2020
  0 03/ 2020
  0 06/ 2020

  ห้องสตูดิโอ

  จำนวน เดือน / ปี
  0 01/ 2020
  2 02/ 2020
  1 03/ 2020
  0 06/ 2020

  ห้องประชุมดอกสัก

  จำนวน เดือน / ปี
  0 01/ 2020
  0 02/ 2020
  6 03/ 2020
  2 06/ 2020
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Tel:055-706-555 ต่อ 1503