ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  สถิติการใช้ห้องห้อง

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 1

  จำนวน เดือน / ปี
  15 01/ 2020
  0 02/ 2020
  0 03/ 2020
  0 09/ 2020

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 2

  จำนวน เดือน / ปี
  32 01/ 2020
  0 02/ 2020
  0 03/ 2020
  0 09/ 2020

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 3

  จำนวน เดือน / ปี
  46 01/ 2020
  0 02/ 2020
  0 03/ 2020
  0 09/ 2020

  ห้องศึกษาค้นคว้า

  ชั้น 4 ห้อง 4

  จำนวน เดือน / ปี
  37 01/ 2020
  0 02/ 2020
  0 03/ 2020
  0 09/ 2020

  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้

  ชั้น 1 ห้อง 1

  จำนวน เดือน / ปี
  31 01/ 2020
  0 02/ 2020
  2 03/ 2020
  0 09/ 2020

  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้

  ชั้น 1 ห้อง 2

  จำนวน เดือน / ปี
  0 01/ 2020
  0 02/ 2020
  0 03/ 2020
  0 09/ 2020

  ห้องสตูดิโอ

  จำนวน เดือน / ปี
  0 01/ 2020
  2 02/ 2020
  0 03/ 2020
  0 09/ 2020

  ห้องประชุมดอกสัก

  จำนวน เดือน / ปี
  0 01/ 2020
  0 02/ 2020
  0 03/ 2020
  0 09/ 2020
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Tel:055-706-555 ต่อ 1503