ด้านการเรียนการสอน

 • ระบบ Liberty
 • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

 • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
 • ด้านวิจัย

 • ระบบ TDC(ThaiLIS)
 • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

  สถิติการยืมคืน หนังสือ

  หมวด 000 หมวด 100 หมวด 200 หมวด 300 หมวด 400 หมวด 500 หมวด 600 หมวด 700 หมวด 800 หมวด 900 เดือน / ปี
  52 83 21 477 126 212 196 38 58 326 02 / 2020
  36 101 47 429 145 224 152 42 67 201 01 / 2020

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Tel:055-706-555 ต่อ 1503