ด้านการเรียนการสอน

  • ระบบ Liberty
  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม

  • ฐานข้อมูลท้องถิ่น
  • ด้านวิจัย

  • ระบบ TDC(ThaiLIS)
  • ARIT MIS : ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารและการตัดสินใจ

    จำนวนหนังสือ
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Tel:055-706-555 ต่อ 1503