Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ตู้เก็บของขนาดกลาง

ตู้เก็บของขนาดกลาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใช้เก็บของต่างๆเช่น ของใช้ภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว มีลักษณะเป็นทีงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความสูงประมาณ 1

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอโนนพลวง อำเภอพรานกระต่าย ปัจจุบันแยกออกมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หม

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะแบก

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะแบก

ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110 โทร : เดิมราษฎรในหมู่บ้านไปตั้งหลักฐานที่วังน้ำมีต้นตะแบกหนาทึบ ราษฎ