Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ต้นหมีเหม็น

มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Litsea glutinosa C.B. Robinson ในวงศ์ Lauraceae บางถิ่นเรียก ดอกจุ๋ม(ลำปาง) ตังสีไพร(พิษณุโลก) ทังบวน(ปัตตานี) มะเย้อ ยุบเหยา(พ

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กร

วัดโพธาราม

เป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังลอ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร สร้างในสมัยสุโ