Google search

Mic

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

กระทรวงวัฒธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมและราชการอื่น ตามที่กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

ตำบลหนองคล้าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเขตตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอไทรงาม จึงมีการแยกตำบลออกจากอำเภอเมือง จ

หม้อตาล

หม้อตาล

หม้อตาล ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒o-๒๓) 

วัดคูยาง

วัดคูยาง

วัดแห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่และมีปริศนาอยู่ เนื่องจากไม่มีผู้ใดสืบหาได้ว่าวัดนี้มีชื่อว่าอะไร ใครเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยไหนไม่มีใครสามารถหาคำตอบไ