Google search

Mic

ลายอ๊ะหน่ายือ (ฟันหมา)

ลายอ๊ะหน่ายือ (ฟันหมา)

อ๊ะหน่ายือ เป็นภาษาชนเผ่าลีซอ มีความหมายในภาษาไทยหมายถึง ฟันหมา  (สุนัข) เป็นลวดลายโบราณ ดั้งเดิมที่บรรพบุรุษชาวลีซอเลียนแบบรูปร่างของฟันสุนัข

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/ศาลหลักเมือง

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช/ศาลหลักเมือง

เทศบาลนครแม่สอด เล็งเห็นความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และจัดให้มีการบริการสาธารณ

ขนมข้าวจี่

ขนมข้าวจี่

ข้าวจี่ เป็นขนมพื้นบ้านของภาคอีสาน ทำจากข้าวเหนียวนึ่งทาเกลือ ปั้นเป็นรูปกลมหรือรีเสียบไม้นำไปย่างบนเตาถ่าน ไฟอ่อนพอเกรียมนำมาชุบไ

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา

เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอโนนพลวง อำเภอพรานกระต่าย ปัจจุบันแยกออกมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หม