Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

มะกอก

มะกอก

ลักษณะทั่วไป  ต้นเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขาตรงเรือนยอดซึ่งมีลักษณะกลมและโปร่ง เปลือกเรียบสีเทา ตามกิ่งอ่อ

งูมงคล

งูมงคล

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่าแก้วรูป"งูมงคล" งูมงคลสามารถให้ของขวัญต้อนรับปีใหม่ ปีมะโรง ปีงูใหญ่สามารถมอบให้ในโอกาสสำคัญขึ้นบ้านใหม่มอบให้เป็นของมงคล

ขนมลูกชุบ

ขนมลูกชุบ

ขนมลูกชุบ   เป็นขนมไทยที่เลียนแบบธรรมชาติ   อาศัยฝีมือในการปั้น ส่วนใหญ