Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

วัดหนองยายช่วย (วัดหนองพลับ)

วัดหนองยายช่วย (วัดหนองพลับ)

ในเขตอรัญญิก เมืองนครชุม โบราณสถานอายุ กว่า 700 ปี มีวัดในเขตอรัญวาสี เรียงรายอยู่หลายสิบวัด แต่ที่เหลือจากการถมทำลาย ขุดทิ้ง ไม่ถึง สิบวัด บริเวณท

ปลาเห็ด

ปลาเห็ด

ปลาเห็ดหรือทอดมัน เป็นอาหารพื้นบ้าน คำว่า ปลาเห็ด” เป็นคำที่สั

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร

โรงพยาบาลโกสัมพีนคร

สำหรับโรงพยาบาลโกสัมพีนครเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ บนเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณศ