Google-Scholar : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

พระยาวิเชียรปราการ

พระยาวิเชียรปราการเดิมชื่อ (ฉาย  อัมพเศวต)  เจ้าเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447 - 2454

วัดหนองลังกา

กลุ่มวัดในเขตอรัญญิกเมืองนครชุมแตกต่างจากกลุ่มวัดในเขตอรัญญิกเมืองกำแพงเพชร คือส่วนใหญ่นิยมสร้างด้วยอิฐ ขนาดสิ่งก่อสร้างไม่ใหญ่โตมากนัก วัดที่สำคัญ

วัดหนองหลวง

178,543 คน