Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย

สถานีตำรวจภูธรพรานกระต่าย

ที่ตั้ง เลขที่ 4  ม. 4  ถ.ประเวสไพรวัลย์ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
เบอร์โทรศัพท์ 0-55

สลัดไดป่า

สลัดไดป่า

ไม้ต้น ลำต้นเป็นสามเหลี่ยมสีเขียว ตรง สูงประมาณ 2-5 เมตร ลำต้นมักแตกออกเป็นสามยอด ตรงสันของลำต้นมีหนามเป็นกระจุกๆ ละ 2 เรียง ลงมาตลอดลำต้น-ลำต้นมีย

แจกันหินอ่อน

แจกันหินอ่อน

แจกันหินอ่อนสีดำขนาด 60 เซนติเมตรพร้อมฐานรองแจกันขนาด 30 เซนติเมตร กลึงและขึ้นรูปโดยช่างผู้ชำนาญงานการกลึง  นอกจากนี้เรายังเป็นโรงงานผลิต