Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

น้ำตกนางครวญ

น้ำตกนางครวญ

น้ำตกนางครวญเป็นน้ำตกขนาดกลางที่งดงามด้วยลักษณะของน้ำตกซึ่งไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กๆ ท่ามกลางป่าเขาอันร่มรื่น โดยมีต้นนำมาจากลำคลองริมท้องนาข้างท

โรงพยาบาลปางศิลาทอง

โรงพยาบาลปางศิลาทอง

โรงพยาบาลปางศิลาทองตั้งอยู่ที่ 250 ม.4 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับทุติยภูมิ (F2) เจ้าของ/ต้นสังกัด สำนักงานปลัดกระทร

ศูนย์อนุรักษ์แย้

ศูนย์อนุรักษ์แย้

เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าประเภทหนึ่ง มีชื่อสามัญว่า