Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

องค์การบริหารตำบลคลองน้ำไหล

องค์การบริหารตำบลคลองน้ำไหล

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็น อบต.ขนาดเล็ก เดิมใช้อาคารของสภาตำบลเป็นที่ทำการปัจจุบัน อยู่ที่ทำการแห่งใ

เศียรครุตฑปูนปั้น

เศียรครุตฑปูนปั้น

เศียรครุตฑปูนปั้น  ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๑)  พบในจังหวัดกำเเพงเพชร

วัดน้ำปุ

วัดน้ำปุ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ บ้านน้ำปุ หมู่ที่ ๗ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารา