วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้ชม 835

[15.5285534, 100.4762101, วัดหนองหลวง]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูงสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านประชาชน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถไม้สัก๑ หลัง ศาลาการเปรียญกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในศาลาการเปรียญ เนื้อทองเหลือง

         วัดหนองหลวง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ มีนามตามชื่อบ้าน เดิมนั้นหมู่บ้านนี้เป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยง ต่อมาเมื่อมีคนไทยจากจังหวัดลำพูน – แพร่ – ตาก ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ชาวกะเหรี่ยงก็ได้ย้ายไปที่อื่น จึงได้ร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาประจำ ๒ รูป สามเณร ๒ รูป

 

คำสำคัญ : วัดหนองหลวง

ที่มา : http://tak.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=192:2012-04-26-06-05-48&catid=59:2012-04-26-03-31-07&Itemid=120

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). วัดหนองหลวง. สืบค้น 4 กุมภาพันธ์ 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=780&code_db=610012&code_type=TK002

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=780&code_db=610012&code_type=TK002

Google search

Mic

วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๖๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเขตป่าไม้ ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสาธารณะ โดยมี ส.ค. ๑ เป็นหลัดฐาน

 

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 835