วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2021 ผู้ชม 657

[15.5285534, 100.4762101, วัดหนองหลวง]

วัดหนองหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเดิมเรียกว่า "วัดนุผาโด้" แปลว่า หนองใหญ่ พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นเนินเขาเชิงราดสูง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 ตั้งมาพร้อมกับหมู่บ้านหนองหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ต่อมาเมื่อมีคนไทยจากจังหวัดลำพูน - แพร่ - ตาก ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ทำให้ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งเป็นเผ่าที่ไม่ชอบสุงสิงกันใคร จึงได้ย้ายไปที่อื่น

จากข้อมูลของทางวัดได้ให้ไว้ น่าสนใจว่าที่ฐานของพระประธาน และลูกนิมิตรโดยรอบมีการนำมูลสาร(ดิน) จากประเทศอินเดียจากสถานที่ที่พระพุทธองค์ได ้ประสูติิ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สถานที่แสดงธรรมเทศนาธรรมจักร- ที่ประทับแสดงโอวาทปฏิโมกข์และดินที่สร้างกุฏิของท่าน พระสาลีบุตร พระโมคคัลลานะ พระสีวลี สถานที่สร้างบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีบรรจุไว้ที่นี่บางส่วน

โบสถ์ไม้สักทอง ณ วัดหนองหลวง นี้สวยงามมาก เพราะไม้สักทองนั้นเป็นไม้ที่สวยมาก แต่เป็นไม้สงวนปัจจุบันหาไม่ได้แล้ว จึงควรค่าแก่กำทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่สืบไป

สถานที่ : บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

คำสำคัญ : วัดหนองหลวง

ที่มา : https://www.noomsaotours.co.th

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2564). วัดหนองหลวง. สืบค้น 4 ธันวาคม 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1934&code_db=610009&code_type=TK002

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1934&code_db=610009&code_type=TK002

Google search

Mic

วัดพานิชย์นิรมล

วัดพานิชย์นิรมล

วัดพานิชย์นิรมล ตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 86 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับทางสาธารณะ โดยมี น.ส. 3 ก เลขที่ 548 เป็นหลักฐาน

เผยแพร่เมื่อ 14-11-2023 ผู้เช้าชม 24

วัดอุ้มผาง

วัดอุ้มผาง

คำว่า "อุ้มผาง" เพี้ยนมาจากคำว่า "อุ้มผะ" ในภาษากะเหรี่ยง หมายความว่า "กระบอกไม้ไผ่" เดิมราว พ.ศ. 2432 นั้นอุ้มผางขึ้นอยู่กับจังหวัดอุทัยธานี โดยกำหนดให้เป็นเมืองหน้าด่านทางชายแดนทางด้านทิศตะวันตก เป็นจุดตรวจตราชาวพม่าที่เดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทศไทย โดยที่ผู้เดินทางมานั้นจะนำเอกสารผ่านทาง ใส่มาในกระบอกไม้ไผ่ เมื่อมาถึงก็จะเปิดกระบอกไม้ไผ่ และนำเอกสารออกมาแสดง ต่อมาภายหลัง "อุ้มผะ" ก็เรียกเพี้ยนไปเป็น "อุ้มผาง" ตามสำเนียงไทยนั่นเอง

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 845

วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง

วัดหนองหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเดิมเรียกว่า "วัดนุผาโด้" แปลว่า หนองใหญ่ พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นเนินเขาเชิงราดสูง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 ตั้งมาพร้อมกับหมู่บ้านหนองหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ต่อมาเมื่อมีคนไทยจากจังหวัดลำพูน - แพร่ - ตาก ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ทำให้ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งเป็นเผ่าที่ไม่ชอบสุงสิงกันใคร จึงได้ย้ายไปที่อื่น

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2021 ผู้เช้าชม 657