สันติ อภัยราช

สันติ อภัยราช

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2018 ผู้ชม 770

[16.4336195, 99.4094765, สันติ อภัยราช]

ประวัติส่วนตัว
             นายสันติ นามสกุล อภัยราช เกิดเมื่อ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๐ อายุ ๖๐ ปี เชื่อชาติไทย สัญชาติไทย ภูมิลำเนา(บ้านเกิด) จังหวัดกำแพงเพชร ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ๒๐๒/๑๔ ซอยอภัยราช ถนนกำแพงเพชร นครชุม หมู่ที่ ๓ ตำบล นครชุม อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ ๖๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕ ๗๓๘ ๘๒๔ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๔๗๕๕๕๕๗  สถานที่ทำงาน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร  โทรศัพท์ ๐๕๕ ๗๙๙๐๓๔ ต่อ ๑๑๐ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ด้านภาษาและวรรณกรรม ตำแหน่งพิเศษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ๒ สมัย ตำแหน่งพิเศษ รองประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ

การศึกษา
             - ระดับประถมศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
             - ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัชรราษฎร์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
             - ระดับอนุปริญญา วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
             - ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
             - ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
             - ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ( วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
             - ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศพม่า ประเทศลาว จีน 

ประสบการณ์การทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ
             1. ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะ 
             ด้านภาษาและวรรณกรรม ประเมินผลงาน กำหนดตำแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ในสาขาวิชาภาษาไทย รายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ดำเนินการทำหน้าที่วิทยากร ในวรรณกรรมท้องถิ่น ในทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยากรพิเศษ ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยากร อบรมผู้นำท้องถิ่น ประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวนมาก กว่า ๒๐ ปี
             2. ระยะเวลาในการทำงานด้านที่มีความเชี่ยวชาญ (ระบุระยะเวลาในการทำงาน/การถ่ายทอดความรู้)
             มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านภาษาและวรรณกรรม ตั้งแต่ อายุ ๓๐ ปี จนกระทั่งปัจจุบัน อายุ ๖๐ปี ได้รับยกย่องจากทุกสถาบัน ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม ในจังหวัดกำแพงเพชร มากว่า ๓๐ ปี             
             3. การถ่ายทอดและการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ (ระบุรูปแบบวิธีการถ่ายทอด/การพัฒนาการถ่ายทอด)
                       
3.1  ดำเนินการวิจัย และพัฒนา พิมพ์เผยแพร่ บรรยาย ในด้านภาษาและวรรณกรรม กว่า ๓๐ เรื่อง ถ่ายทอดแนวทางในการดำเนินการ โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
                       3.2 ดำเนินการจัดการแสดง แสงเสียง ในงานประเพณี นบพระเล่นเพลง และงานลอยกระทง นำวรรณกรรมท้องถิ่นมานำเสนอ ในรูปแบบ การแสดง แสงเสียง มากว่า ๑๐ ปีในตำแหน่ง ผู้เขียนบท และผู้กำกับการแสดง มีผู้ชมนับหมื่นคน ทุกปี
                       3.3 ดำเนินการเป็นวิทยากร นำเสนอเรื่องของภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นในทุกระดับการศึกษาต่อเนื่องนาน ประมาณ ๓๐ปี
                       3.4 ดำเนินรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม ทางเคเบิลท้องถิ่น ต่อเนื่อง มากว่า 6 ปี จำนวนหลายร้อยเรื่อง
                       3.5 ดำเนินการจัดทำเวปไซด์ ทางอินเตอร์เนต ทั้งระบบ เรื่อง ภาพ และวิดิโอ เพื่อเผยแพร่ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นหลายร้อยเรื่อง
             4. ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียน/นอกโรงเรียน/ตามอัธยาศัย จำนวน หลายหมื่นคน ดังนี้
                       4.1 ดำเนินการวิจัย และพัฒนา พิมพ์เผยแพร่ บรรยาย ในด้านภาษาและวรรณกรรม กว่า ๓๐ เรื่อง ถ่ายทอดแนวทางในการดำเนินการ โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีผู้รับการถ่ายทอด หลายพันคน
                       4.2 ดำเนินการจัดการแสดง แสงเสียง ในงานประเพณี นบพระเล่นเพลง และงานลอยกระทง นำวรรณกรรมท้องถิ่นมานำเสนอ ในรูปแบบ การแสดง แสงเสียง มากว่า ๑๐ ปี ในตำแหน่ง ผู้เขียนบท และผู้กำกับการแสดง มีผู้ได้รับการถ่ายทอด ปีละนับหมื่น
                       4.3 ดำเนินการเป็นวิทยากร นำเสนอเรื่องของภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นในทุกระดับการศึกษาต่อเนื่องนาน ประมาณ ๓๐ปี มีผู้ได้รับการถ่ายทอด หลายพันคน
                       4.4 ดำเนินรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม ทางเคเบิลท้องถิ่น ต่อเนื่อง มากว่า 6 ปี จำนวนหลายร้อยเรื่อง ซึ่งสามารถชมได้ ทั่วประเทศและทั่วโลก และจัดทำ แผ่นวีซีดี แจกจ่ายแก่ผู้สนใจจำนวนมาก มีผู้ได้รับการถ่ายทอด ปีละนับหมื่น
                       4.5 ดำเนินการจัดทำเวปไซด์ ทางอินเตอร์เนต ทั้งระบบ เรื่อง ภาพ และวิดิโอ เพื่อเผยแพร่ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นหลายร้อยเรื่อง ซึ่งคาดว่า มีผู้เข้าชมทางอินเตอร์เนต และมีผู้ได้รับการถ่ายทอด ปีละนับหมื่นคน
             5. ผู้รับการถ่ายทอดนำความรู้ไปใช้ จำนวน ไม่สามารถประมาณได้ คือ
                       5.1  นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด
                       5.2 ครูอาจารย์ ในทุกระดับการศึกษา ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด
                       5.3 ประชาชน และผู้สนใจ ทั่วประเทศ
                       5.4 ผู้สนใจ นักท่องเที่ยว ที่ชมเรื่องราวของกำแพงเพชร ทางอินเตอร์เนต ทั่วโลก
             6. การสร้างเครือข่ายและการเผยแพร่ความรู้ (มีการสร้างเครือข่ายหรือไม่/อย่างไร/จำนวนกี่คน/ เครือข่าย)/ มี (โปรดระบุ)
                       (๑) เครือข่ายชื่อ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๕๐ คน
                       (๒) เครือข่ายชื่อสภาวัฒนธรรมอำเภอ ๑๑ อำเภอ จำนวน ๕๕๐ คน 
                       (๓) เครือข่ายชื่อสภาวัฒนธรรมตำบล ๒๘ ตำบล จำนวน ๒,๐๐๐ คน 
                       (๔) เครือข่ายชื่อศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๕๐ คน
                       (๕) เครือข่ายชื่อสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร จำนวน ๒๕๒ คน
                       (๖) เครือข่ายชื่อชมรมนักกลอนนครชากังราว จำนวน ๕๒ คน
                       (๗)เครือข่ายชื่อองค์การอาสาประชาธิปไตยกำแพงเพชร จำนวน ๒,๕๐๐ คน
             7.  ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญอื่น ๆ
                       7.1 ทำหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจังหวัดกำแพงเพชร  ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน 
                       7.2 อุปนายกฝ่ายวิชาการสโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน
                       7.3 ฝ่ายวิชาการ ชมรมนักกลอนนครชากังราว
                       7.4 ประธานชมรมผู้รักษ์เมืองกำแพงเพชร
                       7.5 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ๒สมัย
                       7.6  วิทยากรบรรยายภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับ ประถมศึกษา จนถึงปริญญาเอก
                       7.7  ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนบทและกำกับการแสดง แสง เสียง ในงานประเพณี นบพระเล่นเพลง และงานลอยกระทง
                       7.8 ผู้เชี่ยวชาญ การทำบทและวิทยากรรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมมากกว่า ๑๐ปี
                       7.9 ผู้เชี่ยวชาญ ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกโลก 
ผลงานที่ปรากฏ
1. ผลงานที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
1.1 เรื่องงานวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องทุ่งมหาราชกับประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เผยแพร่ที่ พิมพ์เผยแพร่ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑,๐๐๐ เล่ม ทั้งระบบสีและขาวดำขนาด จำนวน ๓๑๕ หน้า ใช้เป็นแบบเรียน เรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร มานานประมาณ ๑๐ปี ได้รับความสนใจอย่างมาก
1.2  ผลงานเรื่อง งานวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง การแสดงพื้นบ้านของชุมชนโบราณกำแพงเพชร โดยรับทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พิมพ์เผยแพร่ ๒ครั้ง จำนวน 351หน้า ได้ใช้เป็นแบบเรียน และแนวทางการวิจัย ทางภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น จากหลายสถาบัน
1.3  ผลงานเรื่อง งานวิจัยและถ่ายถอด เอกสารจดหมายเหตุเรื่องเมืองกำแพงเพชร ใบบอกในสมัยรัชกาลที่๕ จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  
เล่มที่ ๑จำนวน ๘๕ หน้า พิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม
เล่มที่ ๒ จำนวน ๖๘ หน้า พิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม
1.4  ผลงานเรื่อง วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกำแพงเพชร ( ทำหน้าที่บรรณาธิการ) จำนวน ๓๐๗ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐เล่ม เป็นเอกสารอ้างอิงโดยทั่วไป
1.5 งานศึกษาวิจัย เรื่อง ประวัติความเป็นมาของศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จวางศิลาฤกษ์ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร วันพฤหัสบดีที่๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ จำนวน ๕๗หน้า พิมพ์จำนวน ๓,๐๐๐เล่ม
1.6 งานศึกษา วิเคราะห์วิจัย ถ่ายถอด จารึกที่พบในเมืองกำแพงเพชร ปีพุทธศักราช ๓๕๔๕ จำนวน ๑๐๔ หน้า จำนวนพิมพ์ ๕๐๐ เล่ม จำหน่ายจ่ายแจกไปทั่วประเทศ
1.7 งานศึกษาวิจัย เรื่องเดินเท้าสำรวจถนนพระร่วง ด้วยระบบ GPS. สำรวจด้วยดาวเทียม จำนวน ๑๓๓ หน้า จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม เผยแพร่ ไปทุกชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร และผู้สนใจทั่วไป
1.8  ประมวลภาพ ฝีพระหัตถ์ เสด็จประพาสต้นกำแพงเพชร เมื่อครบร้อยปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเมืองกำแพงเพชร ๑๒๐ หน้า พิมพ์จำนวน ๕๐๐ ฉบับ เผยแพร่ไปทั่วประเทศ
1.9  งานวิจัย ตามรอยเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง ณ เมืองกำแพงเพชร จำนวน ๑๔๙ หน้า พิมพ์จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เป็นแบบเรียน รายวิชาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
1.10 งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องหนองปลิง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาตำบลหนองปลิง จำนวน ๙๗ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
1.11  งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องคณฑี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาตำบลคณฑี จำนวน๘๕ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
1.12 งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องนครชุม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาตำบลนครชุม จำนวน๘๕ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
1.13  งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องอำเภอไทรงาม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทรงาม จำนวน๑๐๓ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
1.14 งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องอำเภอคลองขลุง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาอำเภอคลองขลุง จำนวน๑๒๐ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
1.15  งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องอำเภอพรานกระต่าย พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาอำเภอพรานกระต่าย จำนวน๑๔๐ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
1.16 งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องอำเภอลานกระบือ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาอำเภอลานกระบือ จำนวน๑๗๐ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
1.17  งานโทรทัศน์วัฒนธรรมทำหน้าที่ เขียนบท กำกับบท และวิทยากรบรรยาย เผยแพร่ทาง เคเบิลท้องถิ่น ทั่วประเทศ และทั่วโลก ความยาว ประมาณ ๑๕ – ๓๐ นาที ในเรื่องของ
• พระมหากษัตริย์กับเมืองกำแพงเพชร จำนวน ๑๑ ตอน 
• แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญากำแพงเพชร จำนวน ๔๑ ตอน
• วัดโบราณในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๕๒ ตอน
• คหกรรมศิลป์ในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๔๑ ตอน
• การแสดงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๒ ตอน
• วัฒนธรรม ประเพณีในจังหวัดกำแพงเพชร ๒๒ ตอน
1.18  งานนำเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม ทางอินเตอร์เนต วิดีโอ กูเกิล รวมงานภาษาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน หลายร้อยเรื่อง
2. ผลงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น) นำภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเสนอทางรูปแบบ วิดีโอ และ อินเตอร์เนต ทำให้ผู้สนใจทั่วโลกได้ชมเรื่องราวของความเป็นไทย
3.  ผลงานซึ่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ
• งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องหนองปลิง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาตำบลหนองปลิง จำนวน ๙๗ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
• งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องคณฑี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาตำบลคณฑี จำนวน๘๕ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
• งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องนครชุม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาตำบลนครชุม จำนวน๘๕ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
• งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องอำเภอไทรงาม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทรงาม จำนวน๑๐๓ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไป
• งานศึกษาค้นคว้า วิจัย เรื่องอำเภอคลองขลุง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาอำเภอคลองขลุง จำนวน๑๒๐ หน้า จำนวน ๑.๐๐๐ เล่ม เป็นเอกสารแบบเรียนและอ้างอิงโดยทั่วไปงเป็นที่ยอมรับในสังคม (โปรดระบุในระดับชุมชน/ท้องถิ่น/อำเภอ/ประเทศ)

ระดับประเทศ
• ผลงานเรื่อง งานวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง การแสดงพื้นบ้านของชุมชนโบราณกำแพงเพชรโดยรับทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พิมพ์เผยแพร่ ๒ครั้ง จำนวน 351หน้า ได้ใช้เป็นแบบเรียน และแนวทางการวิจัย ทางภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น จากหลายสถาบัน
• งานโทรทัศน์วัฒนธรรมทำหน้าที่ เขียนบท กำกับบท และวิทยากรบรรยาย เผยแพร่ทาง เคเบิลท้องถิ่น ทั่วประเทศ และทั่วโลก ความยาว ประมาณ ๑๕ – ๓๐ นาที ในเรื่องของ
• พระมหากษัตริย์กับเมืองกำแพงเพชร จำนวน ๑๑ ตอน 
• แหล่งท่องเที่ยวและภูมิปัญญากำแพงเพชร จำนวน ๔๑ ตอน
• วัดโบราณในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๕๒ ตอน
• คหกรรมศิลป์ในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๔๑ ตอน
• การแสดงพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๒ ตอน
• วัฒนธรรม ประเพณีในจังหวัดกำแพงเพชร ๒๒ ตอน
• งานนำเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม ทางอินเตอร์เนต วิดีโอ กูเกิล รวมงานภาษาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน หลายร้อยเรื่อง

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์/ เกียรติคุณ / รางวัลที่เคยได้รับ
1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ได้รับ
• ป.ม. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
• ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก
2. เกียรติคุณ
• อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ กรมสามัญศึกษา (สพท.กำแพงเพชร)
• ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
• ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิจัยแห่งชาติ
• ผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดกำแพงเพชร
• ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ
• ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
• ผุ้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
• ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
• รองประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ
• ครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
3. รางวัลที่เคยได้รับ
• ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
• ครูแม่แบบภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ
• คนดีศรีกำแพงเพชร
• ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมกำแพงเพชร 
• ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
• บุคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม 
• บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๔๓ จากหนังสือพิมพ์ไท สยาม
• บุคคลเกียรติยศ จากหนังสือพิมพ์ประชาไทย
• ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วัฒนธรรมศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
• ได้รับรางวัลไปศึกษา ดูงานด้านวัฒนธรรม ประเทศออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์
             นายสันติ อภัยราช เป็นชาวกำแพงเพชรโดยกำเนิด เกิดที่บ้านพักปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ปัจจุบันอายุ ๖๐ ปี เนื่องจากบิดา นายเสรี อภัยราช มาดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร มารดาชื่อนางเสงี่ยม อภัยราช ทำหน้าที่แม่บ้าน เมื่ออายุได้ขวบเศษ บิดาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ไปเติบโตที่อำเภอคลองขลุง โดยเข้าเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง ในระดับประถมปีที่ ๑-๔ เมื่อวัยเยาว์ ได้ศึกษาวรรณคดี วรรณกรรมภาษา จากพ่อและแม่ ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ ทางภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอย่างดียิ่ง ศึกษาจากตำราที่หาได้จาก อำเภอคลองขลุงทุกเล่ม จนมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น เมื่อว่างจากการเรียนรู้ ได้ขายขนมในตลาดสดคลองขลุงทุกวันโดย ตื่นตั้งแต่ ตี ๔ ทุกวันช่วยมารดาทำขนมหวานทุกชนิด เมื่อเสร็จราว๖ โมงเช้า ได้นำไปขายด้วยตนเอง ตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ ถึง ๑๒ ขวบ ทุกวัน เมื่อมีรายได้จากการแบ่งให้ของมารดานำไปซื้อหนังสือนิทาน ของเสรี เปรมฤทัย มาอ่านทุกเรื่อง นอกจากอ่านหนังสือ ได้ตามผู้ใหญ่ ในละแวกบ้าน ไปท่องเที่ยวทุกตำบล หมู่บ้าน ในวันหยุดทุกสัปดาห์ ในวันพระทุกวันพระ ได้ตามยาย และแม่ไปวัดทุกวันพระจนเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ตามประสาเด็กๆ
              เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ บิดาได้ย้ายกลับมาเป็นปลัดอำเภอเมืองกำแพงเพชร อีกครั้ง ได้กลับมาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่โรงเรียนวัชราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนชายประจำจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะนั้นเมื่อมาอยู่กำแพงเพชร เนื่องจากกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่า ในวันหยุดทุกสัปดาห์ ได้ตามผู้ใหญ่ไปศึกษาเมืองโบราณอย่างเข้าใจ โดยละเอียด ได้ศึกษาคัมภีร์ต่างๆจากเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ในขณะนั้นเนื่องจากไปเป็นลูกศิษย์ของท่านอย่างละเอียด ทุกเรื่องจนจบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในระหว่างเรียนเนื่องจากเป็นคนพูดน้อย แต่ชอบเล่านิทาน ในระหว่างพักเที่ยงจึงมีเพื่อนมานั่งล้อมวงฟังนิทานกันทุกวัน จนครูประจำชั้นให้ทำหน้าที่สอนแทน เมื่อครูติดธุระเป็นเหตุให้ได้รับเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าชั้นทุกปี 
             เมื่ออายุได้ราว ๑๔ –๑๕ ปี ได้ศึกษาดนตรีสากล ดนตรีไทย และมวยไทย อย่างละเอียด จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ จัดว่าเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมากคนหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อจบการศึกษาโรงเรียนและจังหวัดกำแพงเพชร ได้คัดเลือกคนที่เหมาะสมที่จะเป็นครู และเรียนเก่งที่สุด ไปเรียนครู ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เรียนอยู่ ๔ ปี โดยเลือกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย เป็นวิชาเอก ระยะเรียนได้ออกค่ายชนบท บ่อยมาก ไปฝึกสอนโรงเรียนที่ไกลที่สุด เป็นหัวหน้าหน่วยฝึกสอน ทั้งประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ผลการเรียนอยู่ระดับค่อนข้างดี
             เมื่อจบระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงจากวิทยาลัยครูพิบูลสงครามแล้ว บิดาซึ่งปลัดอำเภอเสียชีวิต จึงไปหางานทำในกรุงเทพตามแบบฉบับของ เด็กบ้านนอก และไปสอบเข้าเรียนต่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ในภาคค่ำ ในสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทยเหมือนเดิม ตอนเช้าไปสอนหนังสือโรงเรียนเอกชน
ที่โรงเรียนศึกษาวิทยา สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตอนเย็นไปเรียน ที่ประสานมิตรๆให้อะไรมากมายทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ ...เปลี่ยนโรงเรียนมาสอนที่โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน กรุงเทพ ให้ใกล้วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรมากขึ้น เพื่อสะดวกในการเดินทาง โดยเดินทางโดยเรือในคลองแสนแสบ เมื่อจบการศึกษาได้ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย
             ไปสอนที่โรงเรียนพณิชยการมักกะสัน ดินแดง กรุงเทพ ๓ ปี ไปสอนโรงเรียนช่างกลสยาม ท่าพระ กรุงเทพอีก ๓ปี จึงสอบบรรจุเข้ารับราชการในปีการศึกษา ๒๕๑๘ ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพ ได้ ปีเศษ เกิดเหตุการณ์ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ถูกย้ายมาอยู่ชานเมืองนนทบุรี โรงเรียนเล็กๆในขณะนั้น คือโรงเรียนรัตนาธิเบศร นนทบุรี ทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนรัตนาธิเบศรจนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๓๕ ขณะทำงานได้ศึกษาด้วยตนเองที่หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุเกือบทุกวัน ในระหว่างนั้นได้ศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เป็นรุ่นแรก ๓ ปีจบ ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต อย่างภาคภูมิใจ 
             ได้ตั้งใจไว้ว่าเมื่อมีประสบการณ์ พอสมควรแล้วจะกลับมาพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง เมื่อถึงเวลาจึงขอย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ ที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ ทำงานด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างจริงจังและเต็มความสามารถ จนกระทั่งเป็นสัญลักษณ์ ของผู้รู้ในเมืองกำแพงเพชร 
             ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ทำงานได้รับผลดีมากมาย จึงได้รับคัดเลือก จากกรมสามัญศึกษา ให้ไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
             ได้เลื่อนระดับเป็นอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ ในปีการศึกษา ๒๕๓๙ และได้เลื่อนเป็นอาจารย์ ๓ระดับ ๙ ในวิชาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ และได้รับเกียรติคุณอย่างมากมายในที่สุดหลังจากการทำงานอย่างหนัก อาทิ
                       • ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
                       • ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิจัยแห่งชาติ
                       • ผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดกำแพงเพชร
                       • ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ
                       • ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานการศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
                       • ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
                       • ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
                       • รองประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ
                       • ครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
                นอกจากนั้นได้รับรางวัลอย่างมากมาย ทั้งในระดับ ท้องถิ่น และระดับชาติ อาทิ
                       • ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
                       • ครูแม่แบบภาษาไทยดีเด่นระดับประเทศ
                       • คนดีศรีกำแพงเพชร
                       • ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมกำแพงเพชร 
                       • ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
                       • บุคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม 
                       • บุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๔๓ จากหนังสือพิมพ์ไทสยาม
                       • บุคคลเกียรติยศ จากหนังสือพิมพ์ประชาไทย
                       • ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วัฒนธรรมศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
                       • ได้รับรางวัลไปศึกษา ดูงานด้านวัฒนธรรม ประเทศออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์
             ปัจจุบันได้รับเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก นับว่าสูงสุด ที่คนสามัญ
ตำแหน่งครูจะได้รับ และได้รับความยกย่องนับถือ ว่า เป็นปราชญ์ท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชรจนกระทั่ง ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วัฒนธรรมศึกษา)จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
             งานที่ภูมิใจที่สุดในขณะนี้คือ นำรายการโทรทัศน์วัฒนธรรม ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ดำเนินการทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น กว่า ๔๐๐ เรื่อง นำมาลงในภาคอินเตอร์เนต วิดีโอ กูเกิล เพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้จักภาษาและวัฒนธรรมไทย
             หลังจากปลดเกษียณอายุราชการแล้ว จะจัดตั้งและดำเนินรายการวิทยุชุมชน ชื่อสถานีวิทยุชุมชน ชุมทางวัฒนธรรมกำแพงเพชร  ตั้งใจไว้ว่าจะทำงานรับใช้บ้านเมืองด้านภาษาวัฒนธรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปไหว เป็นอุดมการณ์สูงสุดของนายสันติ อภัยราช

คำสำคัญ : บุคคลสำคัญ

ที่มา : http://sunti-apairach.com/Contact.htm

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=131&code_db=610003&code_type=01

Google : ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

ประสิทธิ์ วัฒนศิริ

ประสิทธิ์ วัฒนศิริ

นายประสิทธิ์ วัฒนศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๔๗ ในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ปากคลองลุน (บ้านโคนใต้) ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บิดาชื่อนายพวง แซ่ลิ้ม มารดาชื่อ นางปุย ได้เรียนหนังสือจนอ่านออก เขียนได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาขอม จากสำนักเรียนวัดปราสาท บ้านโคนใต้ จากนั้นในปี ๒๔๖๑ ได้เรียนจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากโรงเรียนประชาบาล อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรหลังจากนั้นท่านได้ย้ายตามบิดาไปอยู่ตำบลหูกวาง อ.บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ในทางธรรมท่านสอบได้นักธรรมตรี หลังจากนั้นท่านได้อพยพกลับมาที่ตำบลคณฑีอีกครั้ง มาบุกเบิกบ้านโคนจนสำเร็จดังใจหมาย

เผยแพร่เมื่อ 30-07-2020 ผู้เช้าชม 144

มาณพ  ศิริไพบูลย์

มาณพ ศิริไพบูลย์

นายมาณพ  ศิริไพบูลย์  เกิดวันที่ 18 กันยายน 2487 บุตรนายมานิตย์  ศิริไพบูลย์ และนางวิมล  ศิริไพบูลย์ สถานที่เกิด ณ บ้านเลขที่ 080 หมู่ที่ 5 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร การศึกษา จบชั้นประถมปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  เมื่อ พ.ศ.  2498  จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ที่โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎรวิทยาลัย” ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2504

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เช้าชม 301

พระวิเชียรโมลี

พระวิเชียรโมลี

"พระวิเชียรโมลี" อดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร พระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณ ที่ชาวเมืองกำแพงเพชร ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง เป็นเถระผู้ทรงวิทยาคุณ ได้รับอาราธนาเข้าร่วมในพิธีปลุกเสก พระกริ่งชนะสงคราม ที่รัฐบาลในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ทหารหาญ นับว่าเป็นเถระผู้ทรงวิทยาคุณที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งในสมัยนั้น สมัยสงครามอินโดจีน ท่านยังได้ทำเสื้อยันต์แดง แจกทหารผู้ไปราชการสงคราม ทำให้มีผู้เลื่อมใสในตัวท่านเป็นอันมาก เนื่องจากประจักษ์ในวิทยาคม จนได้รับอาราธนาให้นั่งเครื่องบินเพื่อหว่านทรายเสกให้ประชาชนและทหารรอดพ้น จากอันตรายจากภัยสงคราม     

เผยแพร่เมื่อ 02-03-2018 ผู้เช้าชม 1,736

นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์

นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์

นพ.พนมกร เขียนบทความรความรู้สุขภาพทางอินเทอร์เน็ต และตอบปัญหาสุขภาพ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทางเว็บไซต์ เช่น พันธ์ุทิพย์ ไทยคลินิก เฟสบุ๊ค โดยใช้นามแฝงว่า "หมอหมู" เป็นผู้ให้ความสำคัญแก่เยาวชนและศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างย่ิง เป็นผู้ริเร่ิมจัดรวมกลุ่มชมรมศิลป์ในสวนให้เยาวชน นำผลงานศิลปะ การแสดงดนตรี มาแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถอยากหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นนักอนุรักษ์ เป็นผู้ริเริ่มและร่วมเป็นกรรมการจัดพิธีบวชต้นโพธิ์ (เป็นต้นโพธิ์เก่าแก่ คู่เมืองกำแพงเพชร)

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2018 ผู้เช้าชม 373

เชิด นุ่มพรม

เชิด นุ่มพรม

นายเชิด นุ่มพรม บุคคลสำคัญทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้านของตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2476 อยู่บ้านเลขที่ 148 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เรียนจบชั้น ป.4 ที่โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมัยเมื่อยังเรียนหนังสืออยู่ ครูมักจะให้ร้องเพลงตามบทดอกสร้อย เพราะในนั้นหมู่บ้านที่อยู่มีหนุ่มสาวมาก ใครจะมาเล่นร้องรำทำเพลง ต้องตามหาตัวนายเชิดก่อน เพราะนายเชิดมีพี่สาวน้าสาวหลายคน นายเชิดเมื่อเด็กมักจะพาไปหาหมู่น้าๆ อาๆ เพื่อให้เขาได้รู้จักกัน

เผยแพร่เมื่อ 09-09-2019 ผู้เช้าชม 44

 พระยาวิเชียรปราการ

พระยาวิเชียรปราการ

พระยาวิเชียรปราการเดิมชื่อ (ฉาย  อัมพเศวต)  เจ้าเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2447 - 2454 เดิมเป็นหลวงสรรค์บุรารักษ์ นายอำเภอสรรค์บุรี เมืองชัยนาทต่อมาได้เลื่อนเป็นพระวิเชียรปราการ ผู้ช่วยราชการเมืองกำแพงเพชร ต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร และได้เลื่อนเป็นพระยาวิเชียรปราการ พระยาวิเชียรปราการเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรอยู่ 7 ปีได้ทำประโยชน์แก่เมืองกำแพงเพชรมาก  ความดีของพระยาวิเชียรปราการ เด่นชัดตอนรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเมืองกำแพงเพชร ในปีพ.ศ. 2449 ตามที่ปรากฏในหนังสือเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 ได้นำเสด็จฯ ชมโบราณสถานด้วยความสันทัดจัดเจน 

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เช้าชม 478

เรืองศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

เรืองศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

นายเรืองศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2490 อายุ 57 ปี ที่อยุู่ปัจจุบัน เลขที่ 444 หจก. นครชุมบริการ หจก.ก๊อดการสุรา หจก. ชุมนครก่อสร้าง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จบจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2530 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 8 ตุลาคม 2542 จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกำแพงเพชร วุฒิการศึกษาสูงสุด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรรุ่นแรก สาขาพัฒนาชุมชน

เผยแพร่เมื่อ 09-09-2019 ผู้เช้าชม 59

บุญมี บานเย็น

บุญมี บานเย็น

สมุนไพรเป็นพืชสำคัญของชาวไทยอยู่คู่กับชาวไทยมานานหลายร้อยปี แต่ในปัจจุบันคนไทยกลับลืมเลือนไปสิ้น เราหาคนไทยที่เข้าใจเรื่องสมุนไพรไทยยากยิ่งนัก แต่ไม่น่าเชื่อมีคนไทยในกำแพงเพชรศึกษาสมุนไพรอย่างจริงจังอยู่ท่านหนึ่ง ท่านนั้นคือนายบุญมี บานเย็น (นายโบ๊ะ) เจ้าพ่อสมุนไพรกำแพงเพชร ที่รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมยกย่อง
สวนสมุนไพรจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเข้าไปชมแล้วชื่นชมนายโบ๊ะ หรือลุงโบ๊ะอย่างยิ่งที่รวบรวมสมุนไพรไทยไว้หลายร้อยชนิด จัดเป็นระบบ มีป้ายบอกชื่อสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างชัดเจน

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2019 ผู้เช้าชม 277

รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์

รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์

 นายรุ่งธรรม ธรรมปิยานันท์  เป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มีผลงานทางด้านศิลปะประดิษฐ์มากมาย เป็นผู้นิยมความเป็นไทย และรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยตลอดมา ผู้ริเร่ิมก่อตั้งศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รวบรวมผลงานศิลปะประดิษฐ์ที่นักศึกษาจัดทำขึ้นไว้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์บ่มเพาะงานศิลปะประดิษฐ์ ประณีตศิลป์ มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะหัตถศิลป์มากกว่าหนึ่งพันชิ้น ศูนย์บริรักษ์ไทยจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจนถึงปัจจุบัน และจะยังดำเนินการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

เผยแพร่เมื่อ 09-03-2018 ผู้เช้าชม 317

มาลัย ชูพินิจ

มาลัย ชูพินิจ

มาลัย ชูพินิจ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2449 ที่บ้านริมฝั่งแม่น้ำปิง ตำบลคลองสวนหมาก (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลนครชุม) อำเภอเมืองกำแพงเพชร บิดา-มารดา คือนายสอน และนางระเบียบ ชูพินิ  ประวัติของตระกูลชูพินิจนี้ นางขนิษฐา ณ บางช้าง บุตรสาวของครูมาลัย ชูพินิจ เล่าว่า“ เป็นตระกูลที่สืบต่อมาจากตระกูลบางช้าง ” ซึ่งนิยมรับราชการสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงชั้นของครูมาลัย ชูพินิจ และได้ย้ายมารับราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมารดาของ ครูมาลัย ชูพินิจ ไม่ได้รับราชการ แต่ประกอบอาชีพค้าไม้สักและไม้กระยาเลยซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 13-02-2018 ผู้เช้าชม 362