สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
รหัสสมาชิก 3660500213118
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
อาจารย์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
..................
ลายมือชื่อ
..................
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ