สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
รหัสสมาชิก 3580100698310
จิรัฐิติกาล ศิลปสุวรรณ
อาจารย์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
..................
ลายมือชื่อ
..................
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ