สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
รหัสสมาชิก 3349700124934
ผศ.ปุญชรัสมิ์ กีรติพรนิภัทธิ์
อาจารย์
เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
..................
ลายมือชื่อ
..................
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ