สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
รหัสสมาชิก 1669800121555
ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร
อาจารย์
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ)
..................
ลายมือชื่อ
..................
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ