สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Thai English

รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
591421010 คมสันต์ ทินปาน | นิเทศศาสตร์
1.2017-07-03 14:24:412017-07-1091372192142แนวทางพัฒนาบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในจังหวัดกำแพงเพชรว 373.1 อ332น