รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3609900891723 อรอนงค์ กลางนภา | พยาบาลศาสตร์
1.2024-06-28 15:46:072024-10-30197666225246การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application610.7307 ร378ก
2.2024-06-28 15:47:062024-10-30213151225239ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล = Leadership and nursing administration610.73 อ259ภ
3.2024-06-28 15:46:582024-10-30213269225288กระบวนการวิจัย : การประยุกต์ใช้ทางสุขภาพและการพยาบาล = Research Process : an implementation for health and nursing610.7 จ152ก
4.2024-06-28 15:47:022024-10-30177406225289การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล = Instrument development for nursing research610.73 ส753ก
5.2024-06-28 15:47:132024-10-30164138225312สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลแนวคิดและการพัฒนา610.73069 อ658ส
6.2024-06-28 15:46:542024-06-29215117R610625คำศัพท์ - คำย่อทางการแพทย์อ 610.3 ป214ค
7.2024-06-28 15:45:582024-10-30194170223340ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล610.73069 ว528ป
8.2024-06-28 15:45:542024-10-30177450224577การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล = Gerontological nursing : common problems and caring guideline649.80846 ศ465ก
9.2024-06-28 15:46:502024-10-30205808224179หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing610.73 อ293ห
10.2024-06-28 15:46:032024-10-30163400218404การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : Qualitative research in nursing610.73072 อ668ก
11.2024-06-28 15:45:502024-10-30163587224389การพยาบาลผู้สูงอายุ / เล่ม 2610.7365 ศ481ก
12.2024-06-28 15:46:132024-10-30163657218435ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข : กรณีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร / Research methods in public health : case studies on relationship among variables614.072 บ471ร