รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3609900828321 นฤมล ธีระรังสิกุล | พยาบาลศาสตร์
1.2024-06-04 13:32:192024-10-30187318222654นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ = Health and social innovations for aging populations613.0438 ว837น
2.2024-06-19 14:54:102024-10-309359207901The new age of innovation : โลกใหม่แห่งนวัตกรรม658.401 พ628ท
3.2024-06-25 11:32:542024-10-30165592218810การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์ = Systematic and creative thinking153.4 ป222ก
4.2024-06-19 14:54:062024-10-30172673220334กระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรม = The innovator's method658.401 ฟ643ก
5.2024-06-19 14:54:032024-10-30176494221204Design Thinking : กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น307.14 พ792ด
6.2024-06-25 11:19:342024-10-30142320211963การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรม = Health Promotion : Concepts, Theory & Innovation613 ภ274ก
7.2024-06-25 11:32:482024-10-3029054153526ความคิดสร้างสรรค์153.4 ช489ค
8.2024-06-25 11:32:422024-10-3029056131408ความคิดสร้างสรรค์ : พรสวรรค์ที่พัฒนาได้153.4 ป398ค
9.2024-06-19 14:54:182024-10-3016643521910880 นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ371.33 ช432ป
10.2024-06-25 11:32:392024-10-3031316178933คู่มือ...ปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิด เล่ม 3153.4 ท317ค
11.2024-06-19 14:54:142024-10-30218133225856การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้371.33 ช432ก
12.2024-06-25 11:19:302024-10-3068818175028สุขภาพดี หัวจรดเท้า...เช้าจรดเย็น613 บ575ส
13.2024-06-25 11:32:512024-10-30200911223753แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth mindest153.4 บ231บ