รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3430700061089 กิตติณัฏฐ์ ศิริรัตน์ | การพัฒนาสังคม
1.2024-06-02 08:46:062024-10-30113367204103พื้นฐานปรัชญาการศึกษา : ภูมิปัญญาของตะวันออกและตะวันตก181 ท322พ
2.2024-06-02 08:44:082024-10-30126544207408เห็นพุทธ เห็นธรรม ในพุทธสถาน = Seeing Buddha & Understanding Dhamma In Buddhist Holy Places294.31 ว151ห
3.2024-06-02 08:45:352024-10-30104189199332จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับอุดมคติและมาตรการทางศีลธรรม170 ท322จ
4.2024-06-02 08:46:342024-10-30145208213617ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก183 พ349ป
5.2024-06-02 08:44:022024-10-3099405195965วิทยปรัชญา120 ส825ว
6.2024-06-02 08:44:102024-10-3077446184816ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร291 ก888ศ
7.2024-06-02 08:44:052024-10-3099023200296ปรัชญาอินเดีย181.4 อ129ป
8.2024-06-02 08:45:432024-10-3088386196136จิตวิทยาทั่วไป150 ค251จ
9.2024-03-21 10:28:162024-10-3086514190411พุทธปรัชญา : มิติการมองโลกและชีวิตตามความจริง294.301 ธ622พ
10.2024-06-02 08:44:132024-10-30139026211079ปรัชญาทรรศน์ : พุทธปรัชญา294.301 ว579ป
11.2024-06-02 08:45:232024-10-3084269188695เอกสารการสอนชุดวิชาความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย หน่วยที่ 8-15294.309593 ม246อ
12.2024-06-02 08:46:202024-10-30167636219405บัณฑิตอุดมคติไทย : ประมวลสาระจากศาสนาหลัก205 ป267บ
13.2024-06-02 08:45:122024-10-30134912210487ศาสนศึกษา = Religious studies200.7 ศ182ศ
14.2024-06-02 08:45:152024-10-30151440214773ปรัชญาและศาสนา = Philosophy & religion100 อ881ป
15.2024-06-02 08:45:192024-10-30136331210830จริยศาสตร์170 ส339จ
16.2024-06-02 08:45:512024-10-30184849222138ปัญหาและทฤษฎีจริยศาสตร์ = Problems and theories of ethich170 ป384ป
17.2024-06-02 08:46:032024-10-30100899202385มนุษย์กับวัฒนธรรม306 ย152ม
18.2024-06-02 08:45:592024-10-30144342213070การจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน = BIM : Buddisht instruction model294.307 ก673ก
19.2024-06-02 08:46:112024-10-3015401143757มนุษย์กับการใช้เหตุผล160 ธ461ม
20.2024-06-02 08:46:092024-10-3022585070065การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ : ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์153.15 ส841ก
21.2024-06-02 08:43:522024-10-3027430144863แก่นปรัชญายุคกลาง189 ก695ก
22.2024-06-02 08:43:562024-10-3029136137780ความจริงของชีวิต113.8 ท287ค
23.2024-06-02 08:45:272024-10-3029161007293ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทยวิเคราะห์เชิงสังคม-มนุษยวิทยา294.3013 ส214ค
24.2024-06-02 08:45:452024-10-3032423164096คู่มือจริยศาสตร์ตามหลักวิชาการสากล170 ก695ค
25.2024-03-21 10:28:092024-10-3033428178938คู่มืออภิปรัชญา110 อ129ค
26.2024-06-02 08:44:172024-10-3034905177917จริยธรรมกับการดำเนินชีวิต170 ส815จ
27.2024-06-02 08:46:232024-10-3035109122598จากความฉลาดทางอารมณ์ สู่สติและปัญญา121.6 ท668จ
28.2024-06-02 08:46:392024-10-3036731164603ชีวิตและการรู้จักตนเอง113.8 จ623ช
29.2024-06-02 08:45:392024-10-3047670126763ศาสนศาสตร์200 ด931ศ
30.2024-06-02 08:43:482024-10-3056940120145ปรัชญาเบื้องต้น100 ส753ป
31.2024-06-02 08:45:312024-10-3056943164498ปรัชญาเบื้องต้น100 ค127ป
32.2024-06-02 08:46:172024-10-3057781101169เปรียบเทียบจริยศาสตร์ (ทฤษฎีว่าด้วยความดี)170 พ344ป
33.2024-06-02 08:45:242024-10-3059637177678พระไตรปิฎกศึกษา294.312 ค127พ
34.2024-06-02 08:44:592024-10-3059887138884พระพุทธศาสนากับสังคมไทย294.3013 ท449พ
35.2024-06-02 08:45:482024-10-3059896131922พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาผู้เรียน294.307 น835พ
36.2024-06-02 08:46:142024-10-3061610128250พุทธปรัชญา294.301 ด931พ
37.2024-06-02 08:45:092024-10-3068423172724วิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และมนุษยชาติ120 ฮ219ว
38.2024-06-02 08:45:542024-10-3093043193013มนุษย์กับสังคม301 พ358ม
39.2024-06-02 08:46:412024-10-3070990113071หลักพระพุทธศาสนา294.3 ส243ห
40.2024-06-02 08:44:152024-10-30129900208684แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา เล่ม 1294.3013 ว357น