รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
3349700124934 ผศ.ปุญชรัสมิ์ กีรติพรนิภัทธิ์ | เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
1.2024-05-30 09:42:522024-10-30216648225619ยิง ADS แบบมืออาชีพ กระชากยอดขายใน Tiktok658.872 ธ631ย
2.2024-05-30 09:35:472024-10-3097691201035ภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติการ658.409 พ698ภ
3.2024-05-30 09:35:442024-10-30184912222266ภาวะผู้นำภาครัฐในศตวรรษที่ 21 = Public leadership in the 21st century658.409 ป149ภ
4.2024-05-30 09:35:042024-10-30162503217989ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ : แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา658.409 ช446ภ
5.2024-05-30 09:35:062024-10-30140601211377ภาวะผู้นำทางการบริหาร658.409 ณ441ภ
6.2024-05-30 09:35:502024-10-30200458223692การพัฒนาภาวะผู้นำ : ภาวะย้อนแย้งและหลักปฏิบัติ = Leadership development: paradoxes, principles, & practices658.4092 ว848ก