รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
1720200015551 สุรีวัลย์ วรอรุณ | การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1.2024-06-15 16:21:422024-10-30213061225167การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก (ฉบับปรับปรุง)= Nursing care of patients with shock610.7361 ว719ก
2.2024-06-04 15:17:572024-10-30172635220182การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล = Fundamentals of nursing : nursing practice610.73 อ498ก
3.2024-06-15 16:21:342024-10-30207424224439การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล = Prehospital trauma care617.1 ช865ก
4.2024-06-04 15:18:002024-10-30207437224456การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ = Adult and gerontological nursing610.7365 อ119ก
5.2024-06-15 16:21:222024-10-30197856224464ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies610.7361 ว528ภ
6.2024-06-15 16:21:512024-10-30205808224560หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing610.73 อ293ห
7.2024-06-15 16:21:302024-10-30177416221395การพยาบาลผู้บาดเจ็บ = Trauma nursing / เล่ม 2617.1 ส996ก
8.2024-06-15 16:21:262024-10-30177426221426การพยาบาลผู้บาดเจ็บ = Trauma nursing / เล่ม 1617.1 ส996ก
9.2024-06-04 15:17:502024-10-30197929224165ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล = Nursing diagnosis and nursing care plans610.73 ว528ข
10.2024-06-15 16:21:472024-10-30206029224366การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical care nursing : a holistic approach610.7361 ว528ก
11.2024-06-15 16:21:392024-10-30197666223591การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application610.7307 ร378ก
12.2024-06-04 15:17:532024-10-30200408223709การพยาบาลอายุรศาสตร์610.73 ป279ก