รายการยืม-คืน ทรัพยากร

ลำดับที่ วันที่ยืม วันที่คืน Bib. บาร์โค้ด เรื่อง หมวดหมู่
1609990051456 ศศิกัญชณา บุญนาค | การประถมศึกษา
1.2024-03-22 14:14:482024-10-30210305225028การทดสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาแนวใหม่371.26 อ223ก
2.2024-03-22 14:14:272024-10-30152490215244พื้นฐานซอฟต์แวร์ = Software Fundamentals005.1 ก125พ
3.2024-03-22 14:14:442024-10-30182505221621เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับการวิจัยทางการศึกษาในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล = Technology to learning for educational research in digital transformation371.33 ข637ท
4.2024-03-22 14:14:402024-10-30215655225468แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนระบบแอนดรอยด์371.33 ป169อ