ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖


จำนวน 475 ข้อความ


ลำดับที่ : 475. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 21:56:20 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววารุณี ภู่จีน 9

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 474. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 20:42:42 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ฉัตรณรงค์ วงษ์โก 7

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : การจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 473. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 14:44:16 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายชินกร สุวรรณเวียง 8

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยงาน : โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 472. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 13:54:24 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์ 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 471. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 13:22:01 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ศิริโสภา แสนบุญเวช 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 470. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 13:06:26 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปัทมวัลย์ บุญถนอม 8

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 469. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 12:56:29 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอนัญชุดา วราคุณาศัย 7

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนสนามชัยเขต
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 468. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 12:24:44 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ณัฐวรรณ มากเเก้ว 9

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนรัษฎา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 467. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 12:18:46 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายกีรศักดิ์ พะยะ 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 466. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 10:56:36 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธันยพร ลิปิกุล 4

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 465. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 09:38:49 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยวรรณ คำหอม 7

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 464. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 09:13:27 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ 9

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 463. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 08:43:41 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปัณยวีร์ พวงพุ่ม 6

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 462. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 08:38:18 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพย์นภา ยี่สุ่น 5

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 461. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 08:35:55 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ปุณณดา ทรงอิทธิสุข 3

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 460. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 06:33:58 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางพนอ อุฐบุญ 14

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 459. วันที่ : 4 มิ.ย. 2566 เวลา 01:09:24 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า นางกรวิกา นามวงษา 10

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 458. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 23:58:01 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายพนมกร แก้วประดิษฐ์ 4

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 457. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 23:52:27 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายวุฒิชัย สุภาพ 4

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 456. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 23:51:31 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.สมพิศ เผ่าจินดา 4

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 455. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 23:28:54 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธารณา สุวรรณเจริญ 8

ตำแหน่ง : อาจารย?
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 454. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 23:01:24 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า ธัญรดี บุญปัน 8

ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 453. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 22:18:05 น.

Long Live Her Majesty the Queen

ข้าพระพุทธเจ้า นางธัญญลักษณ์ แสงสะโน 13

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนสทิงพระวิทยา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 452. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 22:17:26 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางอโนมา จันทนะชาติ 6

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : อปท
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 451. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 22:02:55 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายนิพนธิ์ ร้านจันทร์ 6

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 450. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 21:43:15 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สุปัญญาบุตร 6

ตำแหน่ง : ครู​ผู้ช่วย​
หน่วยงาน : รร.พานทอง​สภา​ช​นูปถัมภ์​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 449. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 21:39:32 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเชาวนี ก้อนขาว 8

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์๒
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 448. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 21:30:41 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวหทัยนุช เพ็ชรประดับ 11

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนสนามชัยเขต
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 447. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 21:28:46 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิติยา โรจน์สวัสดิ์สุข 9

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 446. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 21:02:28 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว มยุรี ชัยเผชิญ 4

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 445. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 20:58:56 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ปรีชาภรณ์ ขันบุรี 4

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 444. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 20:47:00 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายสงคราม ดอกรักษ์ 10

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 443. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 20:44:53 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระ วนาเจริญเขต 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : 3501800153783
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 442. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 20:38:14 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวญาณภัทร ใหม่วงษ์ 5

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 441. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 20:11:02 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญช่วย จันทร์ฉาย 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 440. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:51:54 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ศิรินทรา คีรีมาลี 6

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 439. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:49:19 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชูติมา วชิรมรกต 9

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 438. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:44:54 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิชญา ตนัยต่อกุล 8

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 437. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:41:36 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิทยา ศรีนรคุตร 11

ตำแหน่ง : นิติกร
หน่วยงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 436. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:38:26 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายภัคพล สุวรรณทา 6

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 435. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:38:16 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเทวิกา อินยัง 9

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 434. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 19:32:24 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า อมรรัตน์ วงษ์เขียด 7

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 433. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 17:24:26 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศศินา หลวงแก้ว 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 432. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 17:21:40 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัขชัย แดงซิว 10

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 431. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 17:16:24 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายอมร วรรณารักษ์ 7

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 430. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 16:43:56 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายณะราทิ น้อยม่วง 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 429. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 15:42:54 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 428. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 15:16:46 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายแชน ต๊ะปุก 8

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 427. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 15:16:08 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต 9

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 426. วันที่ : 3 มิ.ย. 2566 เวลา 13:59:53 น.

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายทวิทัต ริ้วมงคล 6

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียรน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ