ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖


จำนวน 468 ข้อความ


ลำดับที่ : 468. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 21:42:57 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า เปรมฤทัย มณีวงษ์ 26

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 467. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 21:12:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนงลักษณ์ บรรจงความดี 9

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 466. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 19:42:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คุณัญญา เบญจวรรณ 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 465. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 19:29:22 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 464. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 19:19:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ต.อภิสิทธิ์ ไฝขาว 14

ตำแหน่ง : ผม.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่
หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 463. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 16:52:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ชุลีพร แสงสุวรรณ์ 23

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 462. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 14:51:41 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรทิพย์ ปาเมืองมูล 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 461. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 14:06:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ศิริโสภา แสนบุญเวช 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 460. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 10:02:19 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร.ต.นันทศักดิ์ มิตรน้อย 8

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 459. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 09:27:17 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กิตติ์ลภัส คงศรีเจริญ 11

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนสตรีทุ่งสง
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 458. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 09:04:25 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า จีระภา จันทร์ดี 7

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : บริษัท
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 457. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 08:52:12 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางค์ รามบุตร 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 456. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 08:15:53 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายศรัณย์ ฉลองเดชากุล 9

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : การเงิน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 455. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 02:51:09 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุวิทย์ อาษา 12

ตำแหน่ง : ชลบุรี
หน่วยงาน : พนัสนิค
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 454. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 01:21:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พรจีรา จับใจ 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 453. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 00:47:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 452. วันที่ : 5 พ.ค. 2566 เวลา 00:03:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 451. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 23:34:05 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤชล เขื่อนยัง 8

ตำแหน่ง : นิติกร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 450. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 22:57:42 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 449. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 22:54:30 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อ.ธัญรดี บุญปัน 9

ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 448. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 22:20:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า จันทร์จิรา แจ่มจันทร์ 8

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 447. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 21:39:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ 12

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 446. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 21:33:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทรรศนีย์ ทองรักษ์ 11

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 445. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 20:52:59 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชุติมา ทอสาร 9

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 444. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 20:43:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญจิรา สิริช่วงโชติ 9

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 443. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 20:39:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พนัส เพ็งเลิก 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 442. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 20:37:54 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเหมือนฝัน จริยาจินดาเสถียร 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 441. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 20:20:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอารีพร มิชิฉัยยะ 16

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 440. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 20:19:23 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัชชัย แดงซิว 8

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 439. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 20:18:17 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คมกริช กลิ่นอาจ 6

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 438. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 20:08:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายเมตตรัย ตะติยะ 9

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 437. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 18:54:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ไพโรจน์ เอกอุฬาร 11

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 436. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 18:50:32 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล 18

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 435. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 18:01:46 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรีรัตน์ แก้วหร่าย 12

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : งานการเงินและบัญชี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 434. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 17:12:50 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายถิรวิท ไพรมหานิยม 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 433. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 16:24:13 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร เงินทอง 11

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 432. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 15:30:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์ณภัส จันทร์ซ้อน 11

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 431. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 14:39:38 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อภิญญา จอมพิจิตร 15

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 430. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 14:34:11 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 12

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 429. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 13:55:41 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นหา 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 428. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 13:34:30 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล 9

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 427. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 13:21:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอังสุมา คำโชติ 10

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 426. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 13:12:33 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายเทียนชัย ก๋าแก่น 10

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 425. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 13:07:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อำไพ แสงจันทร์ไทย 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 424. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 13:03:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ 7

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 423. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 12:55:26 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุ่งรัตน์ พนาลัยจารุ 11

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 422. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 12:53:26 น.

ขอถวายพระพรชัยมงคล ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายปริญญา มาลีแก้ว 10

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 421. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 12:43:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ศศิพิชญ์นาถธ์ ดีสิงห์ 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 420. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 12:41:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธันยพร บริรักษ์เดชา 14

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 419. วันที่ : 4 พ.ค. 2566 เวลา 12:32:42 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจักกริช มีสี 88

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ