ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๒๙ เมษายน

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


จำนวน 240 ข้อความ


ลำดับที่ : 240. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 23:26:18 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจ้อย 14

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 239. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 23:25:54 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 238. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 23:00:18 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางราตรี เที่ยงจิตต์ 11

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 237. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 21:28:28 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ชุตินธร ฉิมสุข 11

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 236. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 21:23:10 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า วนัทปรียา จันทร์ทุ่ง 6

ตำแหน่ง : นักศึกษา​
หน่วยงาน : มรภ.กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 235. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 19:51:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.กฤช สอนกอง 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 234. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 17:21:01 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตารจารย์ ดร .ณัฐรดา วงษ์นายะ 7

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ระดับ 9
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 233. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 15:51:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 6

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มรภ.กพ.
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 232. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 14:38:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอมร วรรณารักษ์ 9

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 231. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 13:23:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวโอกามา จ่าแกะ 58

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 230. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 12:20:36 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า มัทรี ขาวจุ้ย 11

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 229. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 12:18:55 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางมัทรี ขาวจุ้ย 7

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 228. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 12:18:53 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า สุวิชญา บัวชาติ 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 227. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 11:51:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวราตรี บุมี 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 226. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 11:50:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 225. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 10:38:42 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ 9

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 224. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 10:36:17 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์ กระต่ายทอง 13

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 223. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 10:36:01 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร 8

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 222. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 10:30:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เพชรพิมูล 7

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 221. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 10:13:53 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกันยา มั่นคง 12

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 220. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 09:59:26 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.กนกพร ไพศาลสุจารีกุล 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาล
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 219. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 09:38:40 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง 16

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 218. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 09:02:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า มนตรี ใจแน่น 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 217. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 08:36:32 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า เบญจมาศ ผิวขาว 12

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 216. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 08:18:34 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 18

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 215. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 07:46:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา 11

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์​
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 214. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 07:40:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอานนท์ ปลื้มเนตร 8

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 213. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 07:38:58 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพคุณ ชูทัน 12

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 212. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 07:01:49 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า เพชรา บุดสีทา 7

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 211. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 06:40:45 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ 9

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 210. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 06:19:23 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ 13

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 209. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 06:05:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุพรรณ แจงทอง 6

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี /มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 208. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 04:42:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวค์ รามบุตร 12

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 207. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 02:13:13 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 6

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 206. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 00:07:39 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ปาริชาต เตชะ 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 205. วันที่ : 30 เม.ย. 2566 เวลา 00:06:44 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 13

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 204. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 23:55:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 203. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 23:41:51 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พรนรินทร์ สายกลิ่น 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 202. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 23:35:08 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางขนิษฐา ศิริรัตน์ 14

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 201. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 23:31:31 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู 9

ตำแหน่ง : อาจารย์​
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​แม่​สอด​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 200. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 23:26:32 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นันทิวัน อินหาดกรวด 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 199. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 23:15:11 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชลธิชา แสงงาม 9

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 198. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 22:47:15 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา 8

ตำแหน่ง : ผศ.
หน่วยงาน : มรภ.กพ.แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 197. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 22:43:10 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายประพล จิตคติ 8

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 196. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 22:21:57 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน 55

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาด
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 195. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 22:19:10 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู 17

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 194. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 22:15:43 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ 10

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 193. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 22:00:01 น.

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 192. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 21:51:21 น.

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง 14

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 191. วันที่ : 29 เม.ย. 2566 เวลา 21:45:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า วรรณวณัช ด่อนคร้าม 10

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ