๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ลงนามถวายพระพร วันที่ ๗-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


จำนวน 152 ข้อความ


ลำดับที่ : 152. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 21:49:58 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวศิริรัตน์ ชิตสุระ 49

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน : งานการเงิน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 151. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 20:55:56 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู 46

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 150. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 19:37:15 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม น.ส.วิลาวัลย์ ปิ่นมณี 37

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 149. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 19:22:36 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล 43

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 148. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 19:12:25 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายทศพร ศีลอวยพร 42

ตำแหน่ง : วิศวะกร
หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 147. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 15:40:18 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายภัคพล สุวรรณทา 48

ตำแหน่ง : ประชาชน
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 146. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 14:38:04 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม วชิระ สิงห์คง 38

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 145. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 14:28:05 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวศิริพร บัวคำ 51

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 144. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 13:31:28 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร 52

ตำแหน่ง : ผศ.
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 143. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 13:01:38 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา 46

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาละยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 142. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 11:58:57 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวคัทลียา ปัญญาอูด 63

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 141. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 11:37:51 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม จิรพงศ์ ยืนยง 43

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : โปรแกรมศิลปศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 140. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 11:36:52 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวทรรศนีย์ ทองรักษ์ 48

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 139. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 11:33:01 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี 48

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 138. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 11:18:26 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวศิริทร ศิริคุณ 48

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 137. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 11:07:21 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 51

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มรภ.กพ.แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 136. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 11:06:34 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวอรปรียา คำแพ่ง 48

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 135. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 10:52:19 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ 65

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 134. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 10:38:05 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ศรัณย์ ฉลองเดชากุล 43

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 133. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 10:34:45 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 54

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 132. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 10:32:18 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายอานนท์ ปลื้มเนตร 46

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 131. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 10:04:34 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวสุชานันท์ อินทนันชัย 49

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 130. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 09:55:58 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์ กระต่ายทอง 47

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 129. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 08:29:36 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสุพิชา จันทร์ละมูล 50

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 128. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 08:07:52 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวกรรณิกา อินแผลง 45

ตำแหน่ง : บุคลากร
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 127. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 07:08:02 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม น้ำฝน สะละโกสา 43

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 126. วันที่ : 9 ต.ค. 2565 เวลา 00:23:23 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางรุ่งทิพย์ แสงสว่าง 45

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 125. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 23:01:14 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม อธิรดา บุญเดช 56

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 124. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 22:50:59 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ดร.กนกพร ไพศาลสุจารีกุล 56

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 123. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 22:30:03 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม สุนันท์ แหวนประดับ 43

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 122. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 22:08:04 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวจันทร์จิรา แจ่มจันทร์ 50

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 121. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 22:04:34 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน 51

ตำแหน่ง : รองคณบดีด้วยวิจัยแบะบริการวิชาการ
หน่วยงาน : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 120. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 22:03:26 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวมัณฑณา เข้มแข็ง 43

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 119. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 21:56:06 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ 47

ตำแหน่ง : บุคลากร
หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 118. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 21:27:27 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม จิรายุ การะเวก 44

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 117. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 20:51:02 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางชมภัค จารุฑีฆัมพร 48

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่​บริหาร​งาน​ทั่วไป​ ชำนาญ​การ​
หน่วยงาน : งานธุรการ​ กองกลาง​ ​สำนักงาน​อธิการบดี​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 116. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 20:47:38 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก 47

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 115. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 20:45:39 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาว ทัตพร มัดไทสง 57

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 114. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 20:19:05 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม พรนรินทร์ สายกลิ่น 45

ตำแหน่ง : อาจารย์​
หน่วยงาน : ึคณะวิทยา​ศาสตร์​และเทคโนโล​ยี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 113. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 20:08:44 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผศ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 63

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการบัญชี
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 112. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:58:58 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวประภัสสรา ห่อทอง 55

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพงเพชร​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 111. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:56:32 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ 49

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏ​กำแพงเพชร​
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 110. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:32:56 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวบุญจิรา สิริช่วงโชติ 45

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 109. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:30:32 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวเหมือนฝัน จริยาจินดาเสถียร 40

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 108. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:26:43 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล 50

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 107. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:22:16 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวกันยา มั่นคง 44

ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชถัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 106. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:21:34 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายอภิชาติ โตยิ่ง 31

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 105. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:20:29 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ 27

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 104. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:19:18 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายมนตรี ประชุม 23

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า ระดับชำนาญการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 103. วันที่ : 8 ต.ค. 2565 เวลา 19:18:28 น.

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม นายสุวิทย์ เหล่าสี 36

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ