๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


จำนวน 747 ข้อความ


ลำดับที่ : 747. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 23:25:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า วาปี นิลสนธิ 85

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 746. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 20:49:54 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพรรณิตา แก้วจันเถิน 86

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 745. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 17:18:36 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชาลิสา พราหมณ์เกษร 80

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 744. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 17:15:58 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุขาวดี เพ็งพันธ์ 76

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 743. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 17:14:37 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชาลิสา 70

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 742. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 17:13:52 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจินตภา เข็มขัด 84

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 741. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 10:49:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางพรทิพย์ วิชัยยา 72

ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
หน่วยงาน : สพป กพ.้ขต 2
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 740. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 10:48:43 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 77

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 739. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 10:47:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.วิชุรา วินัยธรรม 75

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 738. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 10:41:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ 79

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 737. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 09:50:44 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า สุมิตรา หอมอรุณ 77

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 736. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 09:50:33 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว นภัสสร ขุนณรงค์ 80

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 735. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 09:15:20 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ 81

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 734. วันที่ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 08:46:37 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรพิมล จีนเอม 73

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : นักศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 733. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 22:12:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นันทิชา สายเพชรสันติ 74

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 732. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 20:23:06 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า กิษฎา รอดสกุล 83

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 731. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 18:52:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพราวพิลาศ ผิวพรรณ 83

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 730. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 18:20:48 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอาริสา สงคุ้ม 76

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 729. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 16:05:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า กัญญาพัชร จองตามา 67

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : -
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 728. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 13:07:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจันทร์คำ ชุมภู 73

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา ( วัดดอนมูล ) อ.แม่สอด จ.ตาก
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 727. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 11:29:19 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นิลาวรรณ คำทอง 73

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 726. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 11:23:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า กนิษฐา กิ่งกังวาลย์ 82

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 725. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 09:51:50 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ 77

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 724. วันที่ : 30 ก.ค. 2565 เวลา 09:51:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุษา วีระพันธ์ 80

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 723. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 22:54:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐณิชา บัวกฎ 75

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 722. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 21:06:57 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อรวรา แสงท้าว 77

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 721. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 21:03:37 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัอริญก์ พรภูวเดช 78

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 720. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 20:05:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสาวินี แซ่ว้าน 74

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 719. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 19:47:49 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปีย์ธวัล พรมบุญชู 82

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 718. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 18:07:23 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า บุษยมาส ภูดวงขวา 71

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 717. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 17:39:12 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 77

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 716. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 16:40:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 72

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 715. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 16:40:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า วรรณภา สุวรรณพงษ์ 75

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 714. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 15:51:14 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิตราภรณ์ ขาวจุ้ย 72

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วปป
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 713. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 14:29:54 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุจิตตรา โตทุ้ย 75

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 712. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 13:06:58 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายขวัญธนา ขัวนา 74

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนไตรภพวิทยา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 711. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 13:06:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขวัญจิรา ขัวนา 71

ตำแหน่ง : นักเรียน
หน่วยงาน : โรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัย
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 710. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 13:05:20 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจำรอง ขัวนา 74

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 709. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 13:04:29 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขัวนา 74

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 708. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 13:02:52 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 71

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 707. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 11:32:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรินทร์ เสี่ยงวงศ์ 71

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 706. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 11:06:24 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ 70

ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 705. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 11:01:46 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราพร เขียวเครือ 67

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 704. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 11:00:07 น.

Long Live the King

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาลิตา แจ่มดี 68

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 703. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 10:47:42 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายกีรศักดิ์ พะยะ 52

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 702. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 09:43:02 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฬภีพรรณ ไพจิตรศรี 51

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัวราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 701. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 08:46:09 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายภูวินัย มิดาทุม 54

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : นักศึกษา
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 700. วันที่ : 29 ก.ค. 2565 เวลา 07:39:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย มนตรี ภัสสรวิสิฐ 52

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 699. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 23:49:55 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 58

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ : 698. วันที่ : 28 ก.ค. 2565 เวลา 23:43:10 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุธาสินี ขุนทองนุ่ม 53

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มนุษยศาสตร์ฯ
ดาวน์โหลด ใบเข้าร่วมลงนามถวายพระพร

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ