๔ พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล


จำนวน 108 ข้อความ


ลำดับที่ : 108. วันที่ : 6 ต.ค. 2564 เวลา 10:25:35 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวชุติมา ทอสาร 92

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 107. วันที่ : 6 ต.ค. 2564 เวลา 10:25:32 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวสุติมา นครเขต 96

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ : 106. วันที่ : 6 ต.ค. 2564 เวลา 10:25:27 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ 93

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่ : 105. วันที่ : 6 ต.ค. 2564 เวลา 10:24:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นายทวิช ปิ่นวิเศษ 85

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่ : 104. วันที่ : 18 พ.ค. 2564 เวลา 10:37:45 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์พรหมเมศ วีระพันธ์ 95

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 103. วันที่ : 18 พ.ค. 2564 เวลา 09:57:45 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวพณิตกาญจน์ ทุมพร 92

ตำแหน่ง : ครู
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ลำดับที่ : 102. วันที่ : 15 พ.ค. 2564 เวลา 09:32:23 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ดร.พิมพ์นารา บรรจง 93

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับที่ : 101. วันที่ : 14 พ.ค. 2564 เวลา 23:06:21 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นงลักษณ์ จันทร์พิชัย 92

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ : 100. วันที่ : 13 พ.ค. 2564 เวลา 08:21:12 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด 98

ตำแหน่ง : อาจารย์/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ : 99. วันที่ : 13 พ.ค. 2564 เวลา 07:54:22 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ชูวิทย์ กมุทธภิไชย 94

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ : 98. วันที่ : 13 พ.ค. 2564 เวลา 07:47:55 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ว่าที่ร้อยตรีธีศิษฏ์ กระต่าทอง 92

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับที่ : 97. วันที่ : 13 พ.ค. 2564 เวลา 07:42:32 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ว่าที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา 89

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน่วยงาน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ : 96. วันที่ : 13 พ.ค. 2564 เวลา 07:40:25 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ปิยภรณ์ ภูกระทาน 91

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
หน่วยงาน : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ลำดับที่ : 95. วันที่ : 12 พ.ค. 2564 เวลา 12:28:28 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ 88

ตำแหน่ง : คณบดี
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 94. วันที่ : 12 พ.ค. 2564 เวลา 08:38:21 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นาย ดุสิต จันทร์เนตร 98

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 93. วันที่ : 11 พ.ค. 2564 เวลา 10:31:50 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศรี 88

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ : 92. วันที่ : 11 พ.ค. 2564 เวลา 10:28:48 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายทวิโรฒ ศรีแก้ว 86

ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ : 91. วันที่ : 11 พ.ค. 2564 เวลา 10:27:36 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว 98

ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะครุศาสตร์
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ลำดับที่ : 90. วันที่ : 10 พ.ค. 2564 เวลา 19:14:48 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ 96

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 89. วันที่ : 10 พ.ค. 2564 เวลา 14:02:07 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ 94

ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักงาน
หน่วยงาน : พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

ลำดับที่ : 88. วันที่ : 10 พ.ค. 2564 เวลา 12:22:31 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก 96

ตำแหน่ง : จนท.บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : กองกลาง สนง.อธิการบดี

ลำดับที่ : 87. วันที่ : 10 พ.ค. 2564 เวลา 11:47:21 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมกาญดา จันดาหัวดง 100

ตำแหน่ง : พนักงาน​มหาวิทยาลัย​ สายวิชาการ
หน่วยงาน : คณะวิทยา​การจัดการ

ลำดับที่ : 86. วันที่ : 9 พ.ค. 2564 เวลา 10:54:23 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวชลธิชา แสงงาม 90

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 85. วันที่ : 9 พ.ค. 2564 เวลา 08:23:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นายมนตรี หลินภู 96

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : ครุศาสตร์

ลำดับที่ : 84. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 21:42:14 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวกนกพร เพมขุนทด 93

ตำแหน่ง : นักศึกษา​
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กํา​แพง​เพชร​

ลำดับที่ : 83. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 20:39:59 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ 92

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ : 82. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 20:17:39 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

สุกัญญา วรโชติ 95

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 81. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 19:44:40 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาวุฒิ อุทธา 88

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

ลำดับที่ : 80. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 18:35:17 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

สรัลชนา น้ำเงินสกุณี 92

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่ : 79. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 18:32:03 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

อาจารย์ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา พร้อมครอบครัว 94

ตำแหน่ง : ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 78. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 18:30:50 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ดร.พิมพ์นารา บรรจง 88

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับที่ : 77. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 15:02:49 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ 95

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 76. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 11:19:51 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางปิยมาศ สิงห์ทอง 95

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยงาน : โรงเรียนนครไตรตรึงษ์

ลำดับที่ : 75. วันที่ : 8 พ.ค. 2564 เวลา 10:20:58 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายสุรเชษฐ์ ตุ้มมี 92

ตำแหน่ง : หัวหน้างานลักสูตรและแผนการเรียน
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ : 74. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 20:57:47 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวอำพร ตระกูลศรี 82

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 73. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 20:16:16 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวสุพัตรา อินทรเกษม 97

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 72. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 20:11:30 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

พัตราภรณ์ อารีเอื้อ 90

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับที่ : 71. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 18:50:47 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ดารารัศมี 90

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มรภ.กำแพงเพชร

ลำดับที่ : 70. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 18:05:55 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวชลธิชา คีรีพิเชษฐ 90

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 69. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 17:51:38 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวสุดารัตน์ สงวนศรีสกุล 86

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 68. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 17:48:51 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวปิยาภรณ์ ทองหล่อ 87

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 67. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 17:31:51 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาว รุจิราพร จั่นแจ้ง 86

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 66. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 17:30:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวมึซูกิ สาครศรีโสภา 78

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับที่ : 65. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 17:21:13 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางงสาวปุณยาพร อติชาตสกุล 78

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน : กำแพงเพชร

ลำดับที่ : 64. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 17:18:17 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นางสาวเกศราพร สอนชิด 80

ตำแหน่ง : คุณครู
หน่วยงาน : ภาคเอกชน

ลำดับที่ : 63. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 16:59:41 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวมัสยา เพ็งสอน 87

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : -

ลำดับที่ : 62. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 16:57:07 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นายธงเทพ ชูสงฆ์ 80

ตำแหน่ง : อาจารย์
หน่วยงาน : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโน

ลำดับที่ : 61. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 16:56:41 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายสิทธา จันทโสภา 68

ตำแหน่ง : -
หน่วยงาน : -

ลำดับที่ : 60. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 16:34:56 น.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

นภัสวรรณจันทร์โต 72

ตำแหน่ง : นักศึกษา​
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​กำแพง​เพชร

ลำดับที่ : 59. วันที่ : 7 พ.ค. 2564 เวลา 16:25:17 น.

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นางสาวเจษฎาภรณ์ กิจจา 70

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน่วยงาน : สพป.นครราชสีมา เขต 6

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ