ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นผู้นำสุขภาวะ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นผู้นำสุขภาวะ”

DVD00910A1C1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นผู้นำสุขภาวะ”

14 184

เผยแพร่เมื่อ 26-09-2022 ผู้ชม 184

ผู้กำกับ/นักแสดง : โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นผู้นำสุขภาวะ” โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ เป็นวิทยากร (มีต่อ Disc 3-6)

เวลา : 3 ชั่วโมง 38 นาที

คำสำคัญ : สุขภาวะ ผู้นำสุขภาวะ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2579&code_db=KPRU