ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนและการเผยแพร่บทความวิชาการ โดย ผศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนและการเผยแพร่บทความวิชาการ โดย ผศ.ดร.สิทธิ์  ธีรสรณ์

DVD00908A1C1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนและการเผยแพร่บทความวิชาการ โดย ผศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์

14 99

เผยแพร่เมื่อ 19-09-2022 ผู้ชม 99

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกลับสภาคณาจารย์และข้าราชการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนและการเผยแพร่บทความวิชาการ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์ 18 มีนาคม 2553 ณ หอประชุม คณะวิทยาการจัดการ

เวลา : 3 ชั่วโมง 36 นาที

คำสำคัญ : การเขียนและการเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิชาการ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2576&code_db=KPRU