ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การสัมมนาการพัฒนาวิทยฐานะครูกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

การสัมมนาการพัฒนาวิทยฐานะครูกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

DVD00915A1C1

การสัมมนาการพัฒนาวิทยฐานะครูกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

16 103

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2022 ผู้ชม 103

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดการอบรมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาวิทยฐานะครูกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยมีผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ตาก และพิจิตร จำนวน 911 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เวลา : 6 ชั่วโมง 3 นาที

คำสำคัญ : ครู วิทยฐานะครู การศึกษาไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2573&code_db=KPRU